Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Määräaikaisten virkojen perustaminen työllisyyden kuntakokeilun ajalle 1.3.2021-30.6.2023

KAJDno-2021-81

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuussa käynnistyi 1.3.2021 Kainuun kuntien ja kaupunkien (pl. Puolanka) yhteinen hallitusohjelman mukainen työllisyyden kuntakokeilu. Kokeilut kestävät 2024 saakka, kunnes TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille. Kuntakokeilulla pilotoidaan työllisyydenhoitoa osaksi kuntien pysyvää palvelurakennetta. Kuntien vastuulla ovat kokeilussa nuorten, maahanmuuttajien ja vaikeasti työllistyvien asiakkaiden palvelut. 

Kokeilulain mukaan (Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 1269/2020) kunnat vastaavat työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvien työttömien työnhakijoiden palveluprosessista 1.3.2021 alkaen.  Kuntakokeilussa työskentely edellyttää virkasuhdetta henkilöiltä, jotka hoitavat kuntakokeilulain mukaisia tehtäviä sekä käyttävät työssään TE-hallinnon URA-käyttöjärjestelmää. 

Kuntakokeilun ajalle on tarve perustaa yksi työllisyysohjaajan virka. Määräaikainen virka perustetaan kuntakokeiluun ajaksi 1.2.2022–31.12.2023.

Kuntakokeilun ajalle on jo aiemmin perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä 26.1.2021 § 17 kaksi määräaikaista työllisyysohjaajan virkaa kuntakokeilun ajaksi 1.3.2021–31.12.2023 sekä yksi työllisyysohjaajan määräaikainen virka myöhemmin nuorten palveluihin kaupunginhallituksen päätöksellä 30.03.2021, § 71.

Työllisyyspalveluihin on saatu mahdollisuus palkata Kevan kuntoutustuella liiketalouden perustutkintoon tähtäävä oppisopimusopiskelija työllisyysohjaajana Kajaanin kokeilutoimistoon. Tämä aiheuttaa tarpeen perustaa yksi uusi määräaikainen virka kuntakokeiluun. Oppisopimustyösuhteen ajan Keva maksaa kaupungille ko. henkilön palkkauksen. Kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa oppisopimuspaikan ja työn perehdytyksen sekä ohjauksen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää perustaa yhden määräaikaisen työllisyysohjaajan viran Kainuun työllisyyden kuntakokeiluun ajaksi 1.2.2022–31.12.2023. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot muodostuvat KVTESin mukaisesti.

Päätös

Esityslistasta poiketen KEVAn maksuosuudella katetaan palkkakustannus, sivukulut maksetaan työllisyyspalvelujen budjetista.

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.