Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Lausunto Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 luonnoksesta

KAJDno-2020-1126

Valmistelija

  • Kirsi Kyllönen, kaavasuunnittelija, kirsi.kyllonen@kajaani.fi
  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi
  • Piia Väyrynen, Vs. kaupunginarkkitehti, piia.vayrynen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun liitossa on meneillään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 27 §) mukaisen vaihemaakuntakaavan laatiminen. Maakuntakaavan tarkistamisen tavoitteena on ajantasaistaa Kainuun voimassa oleva tuulivoimamaakuntakaava 2030. 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaksi 2035 nimetyssä vaihemaakuntakaavassa käsitellään seudullisesti merkittäviä tuulivoimaloiden alueita, muutostarpeita voimajohtojen maakuntakaavamerkintöihin sekä merkittäviä pohjavesialueita. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035 voimaan tullessaan kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan 2020, Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2030 ja Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaratkaisuja. Kaavan laatimiseen liittyen on valmistunut Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035 luonnos.

Kajaanin kaupungin alueella sijaitsee Tuulivoimakaakuntakaavan 2035 luonnoksessa osoitetuista alueista Katajamäki, Kivikangas, Sivakkalehto, Murtomäki (Harsunlehto) ja Löytösuo. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavoituksen tavoitteiksi on asetettu noin 410 teollisen kokoluokan tuulivoimalaa tavoitevuonna 2035.  Tästä tavoitteesta Kajaanin kaupungin alueelle on Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 luonnoksen mukaan asetettu 163 tuulivoimalaa.

Kainuun maakuntakaavan 2035 kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä ja siihen on mahdollista tutustua Kainuun liiton kansliassa ja Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina sekä Kainuun liiton verkkosivuilla: www.kainuunliitto.fi/tuulivoimamaakuntakaavan-tarkistamisen-luonnosvaihe/

Kainuun liitto on pyytänyt Kajaanin kaupungin lausuntoa 31.1.2022 mennessä. Kajaanin kaupunki on pyytänyt lisäaikaa kaupunginhallituksen kokousaikatauluista johtuen 7.2.2022 saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki esittää, että tuulivoimala alue tv-5, Murtomäki, nimettäisiin uudelleen. Nimeksi Kajaanin kaupunki esittää Harsunlehtoa. Murtomäen kylä sijaitsee vajaa 30 kilometriä koilliseen tv-5 Murtomäki alueesta, mikä voi aiheuttaa sekaannusta. 

Tuulivoimamaakuntakaava 2035 selostuksen kappaleen 3.9 Vireillä olevat tuulivoimahankkeet sekä kappaleen 5.3 Tuulivoimaloiden alueiden kohdekortit, tiedot kaipaavat osaltaan päivitystä. Kivikankaan tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille 18.5.2021 (§ 91). Harsunlehdon tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille 12.10.2021 (§ 226). Sivakkalehdon tuulivoimaosayleiskaavan alueelle on suunnitteilla 75 tuulivoimalaa. Kajaanin kaupunginhallitus hyväksyi 21.12.2021 laajennetun Sivakkalehdon aloitteen (§ 290) ja asetti Luolakankaan tuulivoimaosayleiskaavan vireille (§ 289). 

Vaikutusten arvioinnissa on hyvä huomioida myös hankekohtaiset selvitys- ja arviointityön tulokset ottaen huomioon hankkeiden aluerajausten erot verrattuna tuulivoimamaakuntakaavan 2035 luonnoksen esitettyihin alueisiin (Kappaleen 5.3 kohdekortit). Vaikutusten arviointia on hyvä täydentää niin pääsähköjohtojen, pohjavesialueiden kuin tuulivoimatoiminnankin osalta.
Seudullisesti merkittävä tuulivoimatuotannon sijoittelu tulee muuttaa siten, että tuotantoalueet sijoitetaan kokonaan suojelu- ja luonnonsuojelualueiden ulkopuolelle. Yksittäiset arvokkaat kasvilajien esiintymät on edelleen mahdollista huomioida yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. (vrt. selostus s. 157) 

Kajaanin kaupungin tuulivoimastrategia työ on käynnistynyt Kajaanin kaupunginhallituksen päätöksellä 28.9.2021 § 209. Kajaanin tuulivoimastrategian tarkoituksena on tarkastella tuulivoiman sijoittumismahdollisuuksia Kajaanin kaupungin alueella. Strategia tulee olemaan kokonaisvaltainen tarkastelu, jonka avulla linjataan, millä ehdoilla ja missä laajuudessaan kaupungin alueelle tuulivoimaa voidaan rakentaa. Strategia tukee kaupungin päätöksentekoa. Kajaanin kaupungin tuulivoimastrategiatyön tavoiteaikataulun mukaisesti työ valmistuu huhtikuussa 2022. Tämän jälkeen Kajaanin kaupungin on mahdollista ottaa kantaa tuulivoimamaakuntakaavan 2035 esittämiin tuulivoimaloiden alueisiin ja sähköverkkoon. 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kainuun liitto 

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §