Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kajaanin kaupungin osallistuminen Hyvän mielen kunta -hankkeeseen

KAJDno-2022-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun Sote on käynnistänyt Kainuussa Mieli ry:n hallinnoiman valtakunnallisen Hyvän mielen kunta –hankkeen osahankkeen toiminnan. Kainuun osahankkeeseen valitaan kolme pilottikuntaa, jotka voivat osallistua sekä valtakunnallisen päähankkeen tarjoamiin toimenpiteisiin että Kainuun osahankkeen tarjoamaan syvempään kehittämisyhteistyöhön. Kainuun pilottikunniksi on ajateltu Suomussalmea, Kuhmoa ja Kajaania. Keskiössä hankkeessa on mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön työkalujen kehittäminen ja vieminen osaksi hytetu-työtä, kunnan strategiaa ja eri toimialojen työskentelyä. Tarve tälle työllä on Kainuussa selkeä; meillä on huolestuttavan paljon ihmisiä sairauseläkkeellä mielenterveyssyistä, johdamme itsemurhatilastoja ja nuorten yksinäisyyskokemukset ovat vahvoja. Kainuun osahankkeen pilottikuntien ja valtakunnallisen verkoston kanssa pyritään löytämään välineitä, joilla näihin asioihin voidaan tarttua paremmin. Yksi kehitettävistä välineistä on Hyvän mielen kunta –tarkistuslista.  Hanke ei vaadi omarahoitusta kunnilta.

Hyvän mielen kunta -osahanketta esittelee koordinaattori Minna Saastamoinen Kainuun Sote kuntayhtymästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto päättää, että Kajaanin kaupunki osallistuu Kainuun soten käynnistämään Hyvän mielen kunta -osahankkeeseen.

Päätös

Liikuntapäällikön muutettu päätösehdotus: Osallisuus- ja hyvinvointijaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Kajaanin kaupunki osallistuu Kainuun soten käynnistämään Hyvän mielen kunta -osahankkeeseen.

Hyväksyi.

 

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Kajaanin kaupunki osallistuu Kainuun soten käynnistämään Hyvän mielen kunta -osahankkeeseen.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kainuun sote 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.