Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kajaanin kaupungin ja Kumppaniksi ry:n väliset sopimukset työpajatoiminnan järjestämisestä ja yhteistyöstä

KAJDno-2017-25

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin ja Kumppaniksi ry:n välillä allekirjoitettiin voimassa oleva sopimus työpajatoiminnan järjestämisestä 11.01.2019. Sopimuksen mukainen toiminta-avustus oli vuosina 2019-2020  350 000 euroa vuodessa. Sopimuksessa edellytettiin, että työpajatoimintaan osallistuvien valmentautujien määrä on vähintään 150 henkilöä vuodessa, joista vähintään puolet (75) pitää olla alle 30-vuotiaita. Määrälliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Vuonna 2020 valmentautujia oli yhteensä 174, joista alle 30-vuotiaita oli 81. 

Työllisyyspalvelujen vuoden 2022 talousarviossa on varattu Kumppaniksi ry:lle maksettavaan toiminta-avustukseen 300 000 euroa. Uudessa sopimuksessa valmentautujien määrä on edelleen vähintään 150 henkilöä vuodessa. Valmentautujien iällä ei ole niinkään merkitystä, vaan palvelua tarjotaan kaiken ikäisille pidempään työttömänä olleille. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, milla.tikkanen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto hyväksyy kaupungin ja Kumppaniksi ry:n välisen sopimuksen työpajatoiminnan järjestämisestä ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kaupungin ja Kumppaniksi ry:n välisen sopimuksen työpajatoiminnan järjestämisestä.

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Tiedoksi

Kumppaniksi ry 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.