Kaupunginhallitus, kokous 12.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Konsernihallinto -toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2021 (sis. myös avustukset)

KAJDno-2020-1064

Valmistelija

  • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 60  §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion 7.12.2020 § 65.

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät hallintosäännön 61 §:n mukaisesti talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmassa toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot valtuuston talousarviopäätöstä tarkemmalle tasolle.

Konsernihallinto -toimialan käyttösuunnitelma on liitteenä. 

Kaupunginhallitukselle osoitettujen avustusmäärärahahakemusten listaus on oheisliitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy konsernihallinto -toimialan määrärahan käyttösuunnitelman vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyy käyttösuunnitelmaan sisältyvät yksilöidyt avustukset vuodelle 2021  seuraavasti: 

Kajaanin Päiväkeskus ry     30 000 €

Kajaanin 4H-yhdistys ry        5 000 €

Muut kaupunginhallitukselle esitetyt avustushakemukset siirretään käsiteltäväksi asianomaisten toimialojen toimielimissä eli Ympäristöteknisen toimialan Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostossa.

Elinvoimapalvelut päättävät Kyläyhdistysten avustuksiin varatun 7 000 €:n määrärahan käytöstä.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtajalla on oikeus päättää enintään 5 000 €:n suuruisista avustuksista talousarvion puitteissa.

Päätös

Hyväksyi.

Markku Oikarinen ja Minna Partanen Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen jäseninä ja Tero Paukkeri 4 H -yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

  • Markku Oikarinen, Minna Partanen, Tero Paukkeri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.