Kaupunginhallitus, kokous 12.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kajaanin seudun innovaatioekosysteemisopimus

KAJDno-2021-7

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Hallitusohjelmassa on linjattu, että yliopistokaupunkien kanssa luodaan erilliset sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. TEM linjasi keväällä 2020 että ekosysteemisopimukset tehdään myös yliopistokeskuskaupunkien kanssa.

Kajaanin seudun innovaatioekosysteemisopimusta on valmisteltu kesäkuusta alkaen kaupungin johdolla, CEMIS:n toimesta. TEM:n alkuperäinen tavoite oli saada sopimukset valmiiksi jo syyskuun loppuun mennessä, mutta aikataulu on viivästynyt. Ministeriö on nyt asettanut tavoitteeksi, että sopimukset viedään tarvittavaan kaupunkien hyväksymismenettelyyni tammikuun toisella tai viimeistään kolmannella viikolla.

TEM vie sopimusten yhteenvedon ja sopimukset sen liitteinä elinkeinoministerin hyväksyttäväksi 14.1. Samalla TEM vie sopimusten alkuvaiheen toteutuksen käynnistävän AKKE-rahoituksen alueellista jakoa koskevan päätöksen päätettäväksi valtioneuvostossa.  Sopimukset allekirjoitetaan sen jälkeen, kun ne on hyväksytty kaupungeissa ja TEM:ssä, ja ne ovat voimassa 31.12.2027 saakka. Sopimusten toimenpiteet voivat käynnistyä aikaisintaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimusta toteutetaan kahden vuoden jaksoissa, ensimmäinen jakso on 2021–22.

Sopimuksen strategisiksi painopistealueiksi on määritelty mittaustekniikan ja datatoimialan kehittäminen, jotka ovat keskeisessä osassa Kajaanin kaupunkistrategiassa ja elinvoimaohjelmassa, ja jotka molemmat ovat osa Kainuun älykkään erikoistumisen strategiaa ja maakuntaohjelmaa. Molemmat strategiset painopistealueet ovat valmisteluun ja toteuttamiseen osallistuvien CEMIS:n jäsenten ydinosaamista sekä CEMIS-yhteistoiminnan ja yhteisen CEMIS-strategian valintoja.

Kajaanin seudun ekosysteemisopimuksen tavoitteena on synnyttää 15 uutta yritystä, 20 uutta kaupallistettua teknologiaa, ja yli 20 uutta palvelutuotetta 2021–2029 (tulokset realisoituvat viiveellä vielä sopimuskauden jälkeenkin). Lisäksi tavoitteena on saada vähintään 2 uutta datakeskustoimijaa asettumaan Kajaani Renforsin rantaan, olla aktiivisesti mukana Suomen Olympiakomitean huippu-urheilun datastrategian eteenpäin viemisessä ja vastata kansallisen hyvinvointi- ja urheiludata-altaan ja analytiikan kehittämisestä, sekä ottaa johtava asema älykkäissä teollisuuden mittauksissa ja modernin teollisuuden kunnossapidon korkeakoulutuksessa ja näiden soveltavassa TKI-toiminnassa. Uusilla koulutus- ja TKI-avauksilla tuetaan yritysten liiketoiminnan kehitystä ja kasvua ja samalla kasvatetaan alueelle uutta osaamista ja nostetaan aiemman osaamisen tasoa. Mittaustekniikan ja dataosaamisen rajapintayhdistämisellä luodaan aivan uusia innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan avauksia.  

Sopimusta toteutetaan aluksi kansallisella AKKE-rahoituksella ja jatkossa pääsääntöisesti kestävän kaupunkikehittämisen rahoitusta. Uuden rakennerahastokauden valmistelun ja käynnistymisen aikataulun takia EAKR-rahoitusta voidaan sopimuksen toimenpiteille hakea Kainuun Liitolta todennäköisesti vasta syksyllä 2021. AKKE-rahoituksella voidaan käynnistää joitakin toimia jo kevään aikana.

Valmistelun viivästymisen takia talousarviossa 2020 ei ole voitu tarkasti määritellä tarvittavan kaupungin omarahoituksen tarvetta. Konsernihallinnon käyttösuunnitelmassa omarahoitukseen varaudutaan hyvin yleisellä tasolla. Tarkoituksena on, että se katetaan vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseeseen tehdystä elinkeinopoliittisesta varauksesta myöhemmin erikseen tehtävillä päätöksillä. Varauksesta on aiemmin päätetty kattaa Kajaanin suurteholaskennan DC-ekosysteemin kehittämisen CSC-yhteistyöhankkeen kuntarahoitusosuus.

Sopimusosapuolet ovat Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta ja Työ- ja elinkeinoministeriö. Muut yhteistyöosapuolet ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskuksen mittaustekniikan yksikkö (OY-MITY), Jyväskylän yliopisto, Vuokatin liikuntateknologian yksikkö (JYU-Vuokatti), Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy (KAMK), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC), VTT MIKES/Kajaanin yksikkö (VTT-MIKES), Kainuun liitto ja Kainuun ELY-keskus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin seudun innovaatioekosysteemisopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään sopimukseen vielä ennen allekirjoittamista mahdollisesti tehtävät tekniset ja/tai vähämerkitykselliset muutokset.

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.