Kaupunginhallitus, kokous 12.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Äänestyspaikat kuntavaaleissa 2021

KAJDno-2020-897

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on su 18.4.2021. Ennakkoäänestys toimitetaan ke 7.4. - ti 13.4.2021.

Vaalilain mukaisesti kaupunginhallitus päättää vaalipäivän äänestysalueiden äänestyspaikoista sekä kaupungissa käytettävissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja tulee olla riittävä määrä suhteessa äänestäjien määrään ja paikkojen aukioloajat voivat poiketa toisistaan perustellusta syystä.

Ennakkoäänestyspaikkoja tulee olla kattavasti koko kaupunkialueella ja niiden aukioloaikojen tulee mahdollistaa äänioikeuden käyttäminen joustavasti. Myös viikonloppuisin tapahtuva äänestäminen tulee mahdollistaa. Äänestyspaikoista kaupungintalo ja kauppakeskus Prisma ovat vilkkaimmat ja niissä äänestysmahdollisuus järjestetään kaikkina päivinä, myös viikonloppuisin. Muiden paikkojen aukiolopäivät ja -ajat vaihtelevat aiempien kokemusten osoittaman tarpeen mukaisesti. 

Lehtikankaan alueelle valmistui vuonna 2017 uusi monitoimitalo, jossa sijaitsevat perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja kirjaston tilat. Uusi monitoimitalo otettiin äänestyspaikaksi vuoden 2018 presidentinvaaleissa; ennakkoäänestys toteutettiin kirjastossa ja kahden äänestysalueen vaalipäivän äänestys luokkatiloissa; järjestely toimi hyvin. Tilan käyttöönotto mahdollisti aiemmin käytössä olleen 3 erillisen äänestyspaikan siirtämisen yhteen rakennukseen ja tehosti näin toimintaa. 

Maaliskuussa 2020 Suomeen levinneen Covid19 -viruksen takia Oikeusministeriö ja Kuntaliitto suosittavat äänestäjien turvallisuuden varmistamiseksi kuntia ottamaan käyttöön ennakkoäänestyspaikkoja vähintään aiemmissa vaaleissa käytössä olleen määrän ja mahdollisesti pidentämään äänestyspaikkojen aukioloaikoja lain sallimissa rajoissa. Prisman ja kaupungintalon äänestyspaikkojen aukioloaikoja esitetään pidennettäväksi. Tautitilanne vaikuttaa todennäköisesti vielä huhtikuussa äänestyspaikkojen turvallisuuden varmistamiseen (jonotus, suojautuminen ym.) ja kotiäänestysmahdollisuuden lisääntyvään käyttöön.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

 - ennakkoäänestyspaikkoina kuntavaaleissa 2021 toimivat kaupungintalo (Pohjolankatu 13), Kuurnan nuorisotila (Kisatie 28), Lohtajan kirjasto (Menninkäisentie 1 B), tavaratalo Prisma (Veturitie 1), Lehtikankaan monitoimitalo (Rinnekatu 2), Kylätalo Vanahis (Särkilahdentie 1), AMK:n campusalueen Tieto 2 (Ketunpolku 1) , Vuolijoen koulu (Ouluntie 2) ja Otanmäen kirjasto (Uunimiehentie 6).

Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

Kaupungintalo

arkipäivisin ke 7.4. - pe 9.4. ja ma 12.4.-  ti 13.4. klo 9.00 - 20.00
la 10.4. klo 10.00 - 18.00 ja su 11.4. klo 12.00 - 18.00

Kuurnan nuorisotila 

arkipäivisin ke 7.4. - pe 9.4. ja ma 12.4. - ti 13.4. klo 12.00 - 19.00

Lohtajan kirjasto
 
arkipäivisin ke 7.4. - pe 9.4. ja ma 12.4. - ti 13.4. klo 12.00 - 19.00

Prisma

arkipäivisin ke 7.4.- pe 9.4. ja ma 12.4.- ti 13.4. klo 9.00 - 20.00,
la 10.4 klo 10.00 - 18.00 ja su 11.4 klo 12.00 - 18.00

Lehtikankaan monitoimitalo, kirjasto

arkipäivisin ke 7.4. - pe 9.4 ja ma 12.4. - ti 13.4. klo 12.00 - 19.00  

Kylätalo Vanahis

arkipäivisin ke 7.4.- pe 9.4. klo 12.00 - 19.00  

AMK:n campusalueen Tieto 2, Lila-kabinetti 

arkipäivisin ma 12.4. - ti 13.4. klo 10.00 - 18.00   


Otanmäen kirjasto

arkipäivisin ke 7.4 - pe 9.4 klo 12.00 - 19.00

Vuolijoen koulu  

arkipäivisin ma 12.4. - ti 13.4. klo 12.00 - 19.00   

 

 Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat:
 
äänestysalue                                  äänestyspaikka
 
  1. Keskusta                                  Kajaanin Lyseo, Urho Kekkosen katu 1  
  2. Purola-Puistola                        Purolan päiväkoti, Makkolankatu 18
  3. Lehtikangas                             Lehtikankaan monitoimitalo, Rinnekatu 2
  4. Variskangas                             Kainuun ammattiopiston kulttuurialan oppilaitos, Timperintie 3  
  5.  Laajankangas                          Lehtikankaan monitoimitalo, Rinnekatu 2

  6. Teppana                                  Teppanan koulu, Eliaksentie 4
  7. Kuurna                                     Kätönlahden koulu, Kätönkuja 7
  8. Kirkkoaho                                 Kirkkoahon kylätalo, Hannusrannantie 5
  9. Kuluntalahti                              Kuluntalahden koulu, Kulunkierto 2
 10. Nakertaja                                 Nakertajan koulu, Jousitie 15
 11. Lohtaja                                    Lohtajan koulu, Satumaantie 1
 12. Vuoreslahti                              Vuoreslahden kylätalo, Vuoreslahdentie 973
 13. Mainua                                    Mainuan kylätalo, Mainuanniementie 3
 14. Vuolijoen kirkonkylä                Vuolijoen koulu, Ouluntie 2
 15. Otanmäki                                Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10

 Kaikki varsinaiset äänestyspaikat ovat vaalipäivänä su 18.4.2021 avoinna klo 9.00 - 20.00.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.