Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Kajaanin Harsunlehdon tuulivoimahankkeen osayleiskaava

KAJDno-2020-659

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Siltavuori, Kaupunginarkkitehti, anne.siltavuori@kajaani.fi
Ismo Vendelin, Yleiskaavasuunnittelija, ismo.vendelin@kajaani.fi

Perustelut

Metsähallitus suunnittelee Kajaanin Harsunlehdon alueelle enintään yhdeksän voimalan tuulipuiston rakentamista ja on tehnyt Kajaanin kaupungille aloitteen osayleiskaavan laatimisesta sitä varten. Alue kuuluu kokonaisuudessaan Piiparinmäki – Lammaslamminkangas -tuulivoimahankkeeseen, josta ympäristövaikutusten arviointi (YVA) valmistui vuonna 2014. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten perusteella alueen keskiosa jätettiin jatkosuunnittelusta tuolloin pois ja hankealue jakautui kahteen osaan. Itäiselle osalle alkuperäistä hankealuetta laadittiin Murtomäen tuulivoimahankkeen yleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2018 ja johon suurin osa nyt esitetystä Harsunlehdon tuulipuistosta sisältyy. Murtomäen tuulivoimakaavasta valitettiin ja korkein hallinto-oikeus kumosi valituksen johdosta kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksen kaavasta. Harsunlehdon tuulivoimapuisto on Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa merkitty tuulivoima-aluevarauksella tv-5 (Murtomäki).

Metsähallitus esittää seuraavaa menettelyä:

 • Kajaanin kaupunki käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain 44§ ja 77§ mukaan siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan perusteella.
 • Metsähallitus esittää, että kaavakonsulttina toimii Ramboll Oy, joka laati myös Murtomäen tuulivoimayleiskaavan. Kaupunki hyväksyy kaavakonsultin omien sääntöjen mukaisesti.
 • Metsähallitus vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan selvitysten ja suunnitelmien laadinnasta, kustannuksista sekä kuulutus- yms. kuluista.
 • Kajaanin kaupunki vastaa kaavaprosessin lakisääteisistä hallinnollisista tehtävistä. Esitämme, että kaupunki vastaisi omista hallinnollisista kustannuksistaan osayleiskaavan käsittelyvaiheisiin liittyvissä lakisääteisissä tehtävissä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Metsähallituksen kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Harsunlehdon tuulivoimapuistoa varten siten, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella, mikäli kaava hyväksytään ja se saa lainvoiman.

Metsähallitus vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- ym. kuluista. Lisäksi Kajaanin kaupunki perii kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta 30.9.2015 § 71) Metsähallitukselta 6.000 (kuusi tuhatta) tai 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta riippuen siitä, vaatiiko hanke ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). Kaavanlaatijaksi kaupunki hyväksyy Ramboll Oy:n.

Päätös

Hyväksyi.

Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin osallistui asiantuntijana kokoukseen asian esittelyn ajan.

 

Valmistelija

 • Kirsi Kyllönen, kaavasuunnittelija, kirsi.kyllonen@kajaani.fi

Perustelut

Kuvaus

Metsähallitus suunnittelee korkeintaan 8 voimalan tuulivoimapuiston rakentamista noin 40 kilometriä lounaaseen Kajaanin kaupungista ja noin 10 kilometriä Otanmäen taajamasta lounaaseen rajoittuen Vieremän kunnan rajaan. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1125 ha. Kunkin voimalan yksikköteho on 5–7 MW ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus enimmillään 280 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi Harsunlehdon tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan sisäinen sähköasema, johon tuulivoimalat liitetään maakaapeleilla. Tuulivoimapuisto liitetään sähköasemalla suunnittelualueen poikki kulkevaan Kajave Oy:n hallinnoimaan Piiparinmäen tuulivoimapuiston 110 kV:n voimajohtoon. Voimassa olevassa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa Harsunlehdon tuulivoimapuisto on merkitty tuulivoima-aluevarauksella tv-5 (Murtomäki).

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan laatimisen alueelle. Osayleiskaava laaditaan MRL §77 a-c sekä §44 mukaisena siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. 

Harsunlehdon tuulivoimapuistoalue kuului kokonaisuudessaan Piiparinmäki – Lammaslamminkangas -tuulivoimahankkeeseen, josta ympäristövaikutusten arviointi (YVA) valmistui vuonna 2014. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten perusteella alueen keskiosa jätettiin jatkosuunnittelusta tuolloin pois ja hankealue jakautui kahteen osaan. Itäiselle osalle alkuperäistä hankealuetta laadittiin Murtomäen tuulivoimahankkeen yleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2018 ja johon suurin osa Harsunlehdon tuulipuistosta sisältyy. Murtomäen tuulivoimakaavasta valitettiin ja korkein hallinto-oikeus kumosi valituksen johdosta kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksen kaavasta. Kainuun ELY-keskus on antanut päätöksen 3.9.2021, jonka mukaan YVA-menettelyä ei sovelleta Harsunlehdon tuulivoimahankkeessa. ELY-keskuksen mukaan suunnitelluista muutoksista ei aiheudu todennäköisesti laadultaan tai laajuudeltaan sellaisia merkittäviä ympäristövaikutuksia, joita ei olisi jo arvioitu riittävästi aiemmassa YVA-menettelyssä.

Yleiskaavoituksen yhteydessä arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti kaavan toteuttamisen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan sekä tuulipuiston rakentamisen, käytön että käytöstä poiston vaikutuksia. Harsunlehdon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi perustuu aikaisemman Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan YVA-menettelyn sekä aikaisemman Murtomäen tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen yhteydessä laadittuihin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin, joita täydennetään Harsunlehdon osayleiskaavoituksen yhteydessä tarpeellisilta osin. Vaikutusarviointia täydennetään erityisesti susiin kohdistuvien vaikutusten osalta. Kaavoituksen kannalta keskeisimpiä selvitettäviä vaikutuksia ovat mm. vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön, liikennevaikutukset, meluvaikutukset ja varjon vilkkumisen vaikutukset, vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin, suojelukohteisiin ja ekologisiin yhteyksiin sekä yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. 

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen, p. 040 131 9437 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginhallitus käynnistää Harsunlehdon tuulivoimapuiston yleiskaavan laatimisen kuuluttamalla sen vireille ja asettaa samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Päätös

Tea Heikkinen ehdotti Pasi Kilpeläisen kannattamana, että asia jätetään pöydälle.

Järjestettiin äänestys, jossa kaupunginjohtajan pohjaesitys oli JAA ja kannatettu pöydällejättöesitys EI.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen äänin 9 - 2.

 

Kirsi Kyllönen esitteli asiaa ja osallistui kokoukseen klo 14.38 - 14.48.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 82%

  Päivi Fonselius, Auli Halonen, Helena Ohtonen, Tero Paukkeri, Anne Kemppainen, Marjatta Immonen, Teuvo Hatva, Eero Suutari, Miikka Kortelainen

 • Ei 2 kpl 18%

  Tea Heikkinen, Pasi Kilpeläinen


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §