Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Kainuun maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

KAJDno-2017-734

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Maakuntahallitus on vahvistanut Kainuun maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokoonpanon (ote maakuntahallituksen pöytäkirjasta 6.9.2021 § 199, oheisliite).

Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina: 1) alueen kunnat ja maakunnan liitto sekä Lapin maakunnassa saamelaiskäräjät; 2) ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot; 3) alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristö-, tasa-arvo- ja syrjimättömyyden estämistä edustavia järjestöjä sekä muita alueen erityispiirteiden kannalta keskeisiä tahoja.

Maakuntahallitus pyytää Kajaanin kaupunkia nimeämään varsinaisen jäsenen ja varajäsenen Kainuun maakunnan yhteistyöryhmään (MYR).

MYR:n kokoonpanoon nimeämisessä tulee huomioida varsinaisten jäsenten ja varajäsenten osalta tasa-arvolain 4 a §:n mukaiset vaatimukset ja nimetä organisaatiosta sekä mies- että naisedustaja (toinen heistä varsinaiseksi jäseneksi toinen varajäseneksi).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus nimeää varsinaisen jäsenen ja varajäsenen Kainuun maakunnan yhteistyöryhmään (MYR).

Päätös

Tero Paukkeri esitti varsinaiseksi jäseneksi Teuvo Hatvaa.

Miikka Kortelainen esitti varajäseneksi Anne Kemppaista. Pasi Kilpeläinen esitti varajäseneksi Tea Heikkistä.

Järjestetttiin varahenkilön vaali, jossa Anne Kemppainen sai 7 ääntä ja Tea Heikkinen 4 ääntä.

Kaupunginhallitus nimesi varsinaiseksi jäseneksi Teuvo Hatvan ja varajäseneksi äänin 7 - 4 Anne Kemppaisen Kainuun maakunnan yhteistyöryhmään (MYR).


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.