Kaupunginhallitus, kokous 11.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Valtuustoaloite: Prosenttitaiteen Kajaanin mallin valmistelu ja täytäntöönpano

KAJDno-2021-607

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Panu Huotarin (vas) esittämä ja valtuutettujen Anne Kemppainen (vihr), Ella Kiljunen (sd), Sari Kyllönen (vas), Aki Räisänen (vas), Raili Myllylä (vas) ja Miikka Kortelainen (vas) allekirjoittama ja kannattama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Prosenttitaiteen Kajaanin mallin valmistelu ja täytäntöönpano

"Aloitteessa esitän Kajaanin kaupungin valmistelevan ja ottavan käyttöön prosenttitaiteen Kajaanin mallin ajalle 2022-2026. Tämän jälkeen mallista saadut kokemukset otettaisiin uudelleen tarkasteltavaksi, jotta sitä voitaisiin edelleen kehittää.

Prosenttiperiaatteen käytöstä on lukuisia hyviä, erilaisia esimerkkejä eri kaupungeista, yleensä periaatetta on toteutettu parhaalla menestyksellä kaupungeissa, joissa siitä on otettu käyttöön jokin selkeä toimintamalli. Hyvinvoivat kulttuuri- ja taidekenttä ovat keskeisimpiä osoituksia elävästä, eteenpäinsuuntaavasta ja kehittyvästä kaupungista ja myös osaltaan edistävät sen kukoistamista.

Mallin hahmotelmaa valmistelua lähtökohdaksi:

Prosenttitaiteen Kajaanin mallissa kaupungin rakennushankkeiden budjeteista varattaisiin vähintään 1 % hankkeen vaikutusalueella (esim. lähiö, koulu, urheilutila, katu) ensisijaisesti paikalliseen taiteeseen. Prosenttitaidetta voitaisiin hankkia kaikilta taiteen aloilta, ensi sijassa taiteen vapaalta kentältä. Tämä mahdollistaisi perinteisemmän prosenttiperiaatteen käytön (jossa rakennuksiin hankitaan kuvataidetta) rinnalle taiteen eri ulottuvuuksien huomioimisen, prosenttitaidetta voisi siis Kajaanin mallissa kuvataiteen lisäksi olla myös esim. musiikki, teatteri, erilaiset yhteisötaiteen muodot, performanssitaide, videoinstallaatiot, tapahtumat, tai jotain muuta.

Prosenttitaiteen Kajaanin mallia sovellettaisiin harkitusti yhteistöinä myös paikallisten julkisesti tuettujen taide- ja kulttuurilaitosten (museot, teatteri, kirjasto, kansalaisopisto) kanssa, kuitenkin niin, että lähtökohtaisesti tuetaan taiteen vapaan kentän paikallisten toimijoiden työtä.

Prosenttitaiteen hankinnasta päätöksen tekisi kunkin rakennushankkeen valmistelun yhteydessä erikseen koottava valitsijaryhmä, jossa olisi edustettuna ympäristötekninen- ja sivistyslautakunta, kaupungin kulttuurilaitokset ja mahdolliset muut taidealojen asiantuntijat, sekä rakennushankkeeseen suoraan liittyvät tahot.

Tehtävän prosenttitaiteen tulisi olla sidoksissa kulloiseenkin rakennushankkeeseen, jolloin esim. koulun peruskorjaukseen liittyvän taiteen tulisi liittyä jollain tavalla ko. kouluun.

Prosenttiperiaatteesta Kajaanissa

Prosenttiperiaatteessa on kyse siitä, että prosentti rakannushankkeiden budjeteista käytetään hanketta koskeviin taidehankintoihin. Tarkoituksena on parantaa ympäristöjen viihtyisyyttä taiteen avulla, parantaa taiteilijoiden työllistymisedellytyksiä, sekä tarjota kansalaisten arkeen taide-elämyksiä. Useissa kunnissa on jo vuosia ollut voimassa periaatepäätös taiteen rahoitukseen käytettävästä prosentista julkisissa rakennushankkeissa jo vuosia. Kajaanilla tällaista ei ole. Prosenttiperiaatteen Kajaanin mallissa kulttuuria ei pidettäisi enää erillisenä saarekkeena, tai pelkkänä välttämättömänä menoeränä, vaan kaupunkipolitiikan sykkivänä sydämenä. Kajaanissa on kokoonsa nähden vireä ja laadukas vapaan taiteen ammattikenttä, joka huomioidaan jatkuvasti muualla Suomessa ja myös kansainvälisesti. Kaupungin on jo korkea aika alkaa hyödyntää tätä seikkaa toiminnassaan laajammin."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungilla ei ole ollut käytössä rakennus- tai remonttikohteissa prosenttitaidemallilla toteutettua taidehankintaa. Kaupunki on hyödyntänyt Kajaanin taidemuseon kokoelmia sekä sisä- että ulkotiloissa. Kajaanin taidemuseon kokoelmiin ei ole ostettu uusia teoksia pitkään aikaan, lahjoituksilla kokoelma on karttunut jonkin verran. Museon kaikki julkisiin tiloihin soveltuvat teokset ovat esillä jossain kohteessa. 

Kajaanin kaupungin uudis- tai remontoituihin tiloihin ei ole hankittu taidetta pitkään aikaan. Vesiliikuntakeskuksen valmistuessa sen allaspäätyyn tilattiin mosaiikkitaideteos kiinalaisen ystävyyskaupungin taiteilijoiden toteuttamana.

Kainuun Sote toteutti suuren prosenttitaidehankinnan uuden sairaalan rakentamisen yhteydessä vuosina 2020 - 2021. Uuden sairaalan kustannusarvio oli 153 milj. € ja sen taidehankkeeseen varattiin 400.000 €. Taidehankkeen tavoitteena on kaikkien käyttäjäryhmien hyvinvoinnin edistäminen. Hanke toteutettiin avoimella taiteilijahaulla, ns. taiteilijapankilla, johon sai ilmoittautua. Ilmoittautumisia tuli laajasti, 250, joista valittiin 16. Valinnan kriteereinä olivat hyvinvoinnin edistäminen ja paikallisuus. Hankkeessa toteutettiin tilaustaidetta ja suorahankintoja kaikkiin tiloihin sairaalan alueella, sekä ulos että sisälle. Varsin onnistunut kokonaisuus on kaikkien kävijöiden nähtävillä jokapäiväisessä sairaalan toiminnassa. 

Tutkimusten mukaan julkisissa tiloissa oleva taide edistää ihmisten hyvinvointia laajasti. Kesällä 2021 kaupunkikulttuuriyhdistys Rauniokaupunki Oy toteutti hankkeen, jolla eri puolille kaupunkikeskustaa rakennusten julkisivuihin maalattiin 4 muraalia, jotka virkistävät kaupunkikuvaa. Kajaanin kaupunki voi toteuttaa strategiansa mukaisena kokeiluna prosenttitaidemallilla toteutettavan, pysyvän taidehankinnan esimerkiksi rakentumassa olevan Sammonkaaren korttelin ulkotilaan ja toteuttaa performanssimuotoisen taideteoksen johonkin myöhemmin määriteltävään kohteeseen, esimerkiksi osana Oulu 2026 -kulttuuripääkaupunkitapahtumaa. 

Prosenttitaiteen Kajaanin mallissa hyväksytään periaatteet, millaisiin kohteisiin prosenttitaidetta hankitaan, millaisilla kustannuksilla ja minkälaisina toteutuksina. Mallin valmistelu tehdään kevään 2022 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää käynnistää prosenttitaiteen Kajaanin mallin suunnittelun. 

Kaupunginhallitus vie päätöksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §