Kaupunginhallitus, kokous 11.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Tilivelvollisten määrittäminen v. 2022 - 2025

KAJDno-2021-1269

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilivelvollisia ovat kuntalain (410/2015) 125 §:n mukaisesti toimielinten jäsenet ja toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisten määrittämistä koskevan asian valmistelu kuuluu Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta pyytää vakiintuneen käytännön mukaan asiasta tilintarkastajan ja kaupunginhallituksen lausunnot, ennen kuin asia viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tilivelvollisuus ei muuta mitenkään sitä vastuuta, joka viranhaltijoilla muutoinkin on asemansa perusteella määrärahan käytöstä päättävänä viranhaltijana, laskujen asiatarkastajana ja hyväksyjänä sekä esimiehenä.

Tilivelvollisuus merkitsee kuntalain mukaan sitä, että

 - viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi;
 - viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus;
 - viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Tilivelvollisuuden määrittely lain tarkoittamalla tavalla tässä päätöksessä mainituille viranhaltijoille ei poista huolellisuusvelvoitetta muiltakaan viranhaltijoilta ja työntekijöiltä.

Kunnan toimielinten jäsenet ovat tilivelvollisia, mutta tilivelvollisuus ei koske kaupunginvaltuuston jäseniä. Kuntalain tarkoittamia toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat, valiokunnat ja johtokunnat sekä niiden jaostot ja toimikunnat.

Kajaanin kaupunginvaltuusto on edellisen kerran 31.5.2021, § 26, määritellyt kaupungin tilivelvolliset. Tämän jälkeen on tapahtunut muutoksia seuraavasti: 

  • Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto on lakannut 31.7.2021.
  • Sivistysjohtajan ja talousjohtajan virkoihin on valittu uudet henkilöt ja henkilöstöjohtaja on palannut virkavapaaltaan.
  • Kainuun ammattiopiston uusi rehtori aloittaa virassaan 1.1.2022. 
  • Hallintosäännön muutoksella kaupunginhallitus -toimiala on muutettu konsernipalvelut -toimialaksi 1.8.2021 alkaen ja on perustettu kaupunginhallituksen alaiset konserijaosto sekä osallisuus- ja hyvinvointijaosto. Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tilapäisenä esittelijänä toimii liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, kunnes hyvinvointikoordinaattoriksi valittu henkilö ottaa tehtävän vastaan. 

Tilivelvollisten luettelo on kokonaisuudessaan seuraava:

Toimielinten jäsenet:

Kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, työllisyysjaosto, konsernijaosto sekä osallisuus- ja hyvinvointijaosto
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Sivistyslautakunta
Vuolijoen aluelautakunta
Ympäristötekninen lautakunta
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
Pelastuslautakunta  
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta

Toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat:
Konsernipalvelut -toimiala:
Kaupunginjohtaja Jari Tolonen
Hallintojohtaja, kaupunginlakimies Tuija Aarnio
Talousjohtaja Tarja Lempeä

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen
Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen

Työllisyyspäällikkö, työllisyysjaoston esittelijä Milla Tikkanen

Tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen 
Kansainvälisten palveluiden johtaja Jukka Piirainen

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen  johtaja Juha Nurminen

Vimpelin kehittämisliikelaitoksen johtaja Markku Haverinen
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen
Kainuun ammattiopiston rehtori Anu Kuosmanen
Kajaanin lukion rehtori Jaana Leinonen

Sivistystoimiala: 
Sivistysjohtaja Lucina Hänninen

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen
Perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen

Vuolijoen aluelautakunta:
Aluelautakunnan esittelijä/aluesihteeri Sirpa Pöppönen

Ympäristötekninen toimiala:
Tekninen johtaja Jussi Heikkinen
Toimitilapäällikkö Markku Haverinen
Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen 
Liikuntapäällikkö, osallisuus- ja hyvinvointijaoston tilapäinen esittelijä Jarmo Kinnunen 
Ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen
Kaupungininsinööri Matti Nousiainen

 
Kainuun pelastuslaitos -toimiala:
Pelastusjohtaja Anssi Parviainen

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa etunimi.h.sukunimi@kajaani.fi.

Esittely tarkastuslautakunnassa tapahtuu puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Ennen esityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunta päättää pyytää tilivelvollisten määrittämisestä lausunnot kaupunginhallitukselta ja tilintarkastajalta.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta pyytää tilivelvollisten määrittämisestä lausuntoa kaupunginhallitukselta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa tarkastuslautakunnan laatimaan tilivelvollisten luetteloon.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §