Kaupunginhallitus, kokous 11.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2022

KAJDno-2018-493

Valmistelija

 • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi
 • Jukka Piirainen, Kansainvälisten palveluiden johtaja, jukka.piirainen@kajaani.fi

Perustelut

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on kotoutumislain (laki kotoutumisen edistämisestä / 30.12.2010/1386) mukaan laadittava kotouttamisohjelma. Ohjelman tarkoitus on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Ohjelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaisesti myös kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Kainuun kunnat ovat yhdessä Kainuun Sote -kuntayhtymän ja Kainuun ELY-keskuksen kanssa valmistelleet ensimmäisen yhteisen kotouttamisohjelman vuosiksi 2014 – 2017. Vuosille 2018 – 2019 laadittu kotouttamisohjelma päivitettiin vuosille 2020 – 2021. Kotouttamisohjelma on jälleen päivitetty ja ajantasaistettu tältä pohjalta vuodelle 2022. Vuoden 2022 aikana on tarkoitus laatia uudistettu kotouttamisohjelma useammalle vuodelle kerrallaan. Uuden ohjelman laatiminen on välttämätöntä vuoden 2023 alusta aloittavan Kainuun hyvinvointialueen tuomien muutosten sekä kotoutumisen selonteon ja sitä seuraavan kotoutumislain uudistumisen myötä.

Kotouttamisohjelmaa 2022 on ollut päivittämässä Kajaanin kaupungin lisäksi Hyrynsalmi, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi sekä Kainuun Sote -kuntayhtymä ja Kainuun ELY-keskus. Ohjelmassa linjataan paikallisella tasolla maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät tavoitteet, haasteet, kehittämistoimenpiteet ja resurssit.

Vuoden 2022 kotouttamisohjelmassa on huomioitu erityisinä piirteinä Kajaanin kaupungin organisaation muutos, jonka yhteydessä maahanmuuttajapalvelut vaihtoi nimensä kansainväliset palveluiksi ja siirtyi elinvoimapalveluiden yhteyteen. Samoin työllisyyden kuntakokeilu, jonka piiriin kuuluvat vieraskieliset työttömät työnhakijat, on nostettu esille nykyisen käytännön mukaisesti. Myös muita päivityksiä on huomioitu ja kirjattu ohjelmaan. Tulevista mahdollisista muutoksista on mainittu lyhyesti, koska tällä hetkellä ei vielä tiedetä, mitä vaikutuksia niillä on kotouttamisohjelmaan jatkossa.

Tavoitteisiin päästään vain eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Kotouttamisohjelman konkreettisena tavoitteena on tehdä näkyväksi ja tuoda tietoon eri viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden tekemä maahanmuuttajien kotouttamista edistävä työ Kainuussa ja luoda toimivat käytännöt yhteistyöhön.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman vuodelle 2022. 

Päätös

Äänestysten tulokset:

1) Kaupunginjohtajan esitys JAA 8 ääntä, Tea Heikkisen esitys EI 3 ääntä.

2) Kaupunginjohtajan esitys JAA 9 ääntä, Tea Heikkisen esitys EI 2 ääntä.

3) Kaupunginjohtajan esitys JAA 9 ääntä, Tea Heikkisen esitys EI 2 ääntä

4) Kaupunginjohtajan esitys JAA 9 ääntä, Tea Heikkisen esitys EI 2 ääntä

5) Kaupunginjohtajan esitys JAA 9 ääntä, Tea Heikkisen esitys Ei 2 ääntä

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan pohjaesityksen. 

Kansainvälisten palvelujen johtaja Jukka Piirainen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Eriävä mielipide

 • Tea Heikkinen ja Pasi Kilpeläinen jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä: Perussuomalaiset eivät pidä hyvänä hallintona sitä, että kuntien tehtäviä ja kustannuksia kasvattava kotouttamisohjelma valmistellaan virkamiesvetoisesti ilman, että vaaleilla valituilla päättäjillä on mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan ohjelman sisältöön. Perussuomalaisten mielestä kotouttamisohjelmassa tulee painottaa suomen kielen oppimista. Lähtökohtaisesti ajatusta kotouttamisohjelman taustalla pitäisi muuttaa siihen, että tarjottaisiin lakisääteinen minimimäärä erityispalveluita, kotoutumispolku olisi lyhyt ja tehokas, ja että maahanmuuttajat käyttäisivät mahdollisimman nopeasti samoja palveluita kuin kantaväestö.

Kokouskäsittely

Tea Heikkinen teki Pasi Kilpeläisen kannattama kotouttamisohjelmaan 5 muutosesitystä (esityksessä "punaiset" merkitty pöytäkirjaan vahvennetulla kursiivilla):

1) Sivu 3, Luku 1.2 Kotoutumisen edistäminen paikallistasolla 
Muutosehdotus – Lisätään viimeiseen kappaleeseen punaiselle merkitty lause: 
”Kuntien yhteisellä kotouttamisohjelmalla tavoitellaan kuntien ja eri viranomaisten saumatonta ja joustavaa yhteistyötä maahanmuuttajien kotoutumisessa. Kotouttamisohjelman tavoitteena on myös turvata maahanmuuttajille laadukkaat palvelut asuinpaikkakunnasta riippumatta. Lähtökohtaisesti tämä toteutetaan varmistamalla maahanmuuttajaväestön riittävä suomenkielentaito. Kotouttamisohjelma otetaan huomioon kunnissa laadittaessa kuntien omia strategioita. Kotouttamisohjelma tulee ottaa huomioon myös kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.”

2) Sivu 8 Muutosehdotus – sivun 8 ensimmäiseen kappaleeseen lisätään punaisella merkityt sanat: 
”Tavoitteena on turvata hallitut työmarkkinat sekä yhtäläiset oikeudet kaikille työntekijöille kansainvälistyvillä ja avoimilla työmarkkinoilla. Työperäinen maahanmuutto nähdään osana osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista koko Kainuun alueella. Toimitaan aktiivisesti julkiselle taloudelle positiivisen työperäisen maahanmuuton edistämiseksi. Maahanmuuttajien työllisyysasteen nostaminen on kaikkien toimijoiden yhteinen tavoite.” 

3) Sivu 11 Luku 3.3. Toimintaympäristö 
”Maahanmuuttajien palvelut sysätään herkästi yksittäisen henkilön tai tiettyjen yksiköiden tehtäväksi. Maahanmuuttajien palveluiden kehittämisen tulee olla jokapäiväinen osa kuntien kaikkea palvelutoimintaa. Palvelut tulee tarjota kaikille kuntalaisille yhdenvertaisina, erityistarpeet huomioiden ja mahdollinen positiivinen erityiskohtelu sallien. Vaikeista olosuhteista saapuneiden pakolaisten, ikäihmisten, alhaisen koulutustason omaavien tai vaikeasti sairaiden ja vammaisten henkilöiden kotoutumispolku voi olla erilainen ja työllistyminen voi viedä aikaa. Kaikkien maahanmuuttajien kotoutumispolku on erilainen ja haavoittuvassa asemassa olevilla se on erityisen haasteellinen.” 
Muutosesitys - korvataan sivun ensimmäinen kappale tekstillä:
Maahanmuuttajien palveluiden tulee olla tehokkaita ja niiden parissa vietetty ajanjakso mahdollisimman lyhyt, jolloin maahanmuuttaja ryhtyy käyttämään nopeasti samoja suomenkielisiä palveluita kantaväestön kanssa. Palvelut tulee tarjota kaikille kuntalaisille yhdenvertaisina. 

4) Sivu 22 Kehittämistoimenpiteet, sosiaali- ja terveyspalvelut 
Kohta 28. Toimijoiden osaaminen, monikulttuurisuustaitojen kehittäminen 
”Haavoittuvien ryhmien tarpeiden tunnistaminen (mm. naiset, lapset ja iäkkäät, ihmiskaupan uhrit, paperitt omat). Kehitetään maahanmuuttajaperheiden ohjausta ja palvelutarpeiden tunnistamista (mm. oppimisvaikeudet) sekä varmistetaan henkilökunnan osaaminen. Kulttuurisensitiivisen työotteen kehittäminen.” 
Esitetään paperittomien poistamista yllä olevasta listasta, sillä paperittomat ovat maassa laittomasti oleskelevia, jotka tulee ohjata vapaaehtoisen paluun järjestelmään. 

5) Sivu 28, Luku 4. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kulttuurienvälisyyden edistäminen 
Viimeinen kappale: 
”Rasismin suhteen kaikessa toiminnassa Kainuun alueella tulee olla nollatoleranssi. Huolestuttavana alueellisena ilmiönä voidaan pitää sitä, että epäillyt rasistiset rikosilmoitukset olivat Kainuun alueella edelleen vuonna 2017 yleisiä, kun rikosilmoitusten määrä on suhteutettu ulkomaan asukkaita kohden (Kotoutumisen indikaattoritietokanta). Maakuntien vertailussa Kainuussa on toiseksi eniten rasistisia rikosepäilyjä.” 
Esitetään yllä olevan viimeisen kappaleen poistamista kotouttamisohjelmasta. Perusteena kappaleessa esitetty vanhentunut ja tulkinnanvarainen tieto. 

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 73%

  Päivi Fonselius, Marjatta Immonen, Silja Keränen, Teuvo Hatva, Miikka Kortelainen, Risto Oikari, Helena Ohtonen, Auli Halonen

 • Ei 3 kpl 27%

  Pasi Kilpeläinen, Eero Suutari, Tea Heikkinen

 • Jaa 9 kpl 82%

  Auli Halonen, Päivi Fonselius, Silja Keränen, Marjatta Immonen, Teuvo Hatva, Helena Ohtonen, Eero Suutari, Risto Oikari, Miikka Kortelainen

 • Ei 2 kpl 18%

  Pasi Kilpeläinen, Tea Heikkinen

 • Jaa 9 kpl 82%

  Auli Halonen, Päivi Fonselius, Silja Keränen, Eero Suutari, Teuvo Hatva, Helena Ohtonen, Marjatta Immonen, Risto Oikari, Miikka Kortelainen

 • Ei 2 kpl 18%

  Pasi Kilpeläinen, Tea Heikkinen

 • Jaa 9 kpl 82%

  Eero Suutari, Auli Halonen, Helena Ohtonen, Päivi Fonselius, Teuvo Hatva, Marjatta Immonen, Silja Keränen, Risto Oikari, Miikka Kortelainen

 • Ei 2 kpl 18%

  Pasi Kilpeläinen, Tea Heikkinen

 • Jaa 9 kpl 82%

  Auli Halonen, Eero Suutari, Päivi Fonselius, Helena Ohtonen, Teuvo Hatva, Risto Oikari, Marjatta Immonen, Silja Keränen, Miikka Kortelainen

 • Ei 2 kpl 18%

  Pasi Kilpeläinen, Tea Heikkinen


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §