Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Vuoden 2022 investointisuunnitelman muutos, ympäristötekninen toimiala

KAJDno-2022-422

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sauli Pietikäinen, Controller, sauli.pietikainen@kajaani.fi
Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion 13.12.2021. Talousarvion sitovuudesta investointien osalta on talousarviossa määritelty kohdassa 8.2 seuraavasti:
- maa- ja vesialueet: nettomenot
- talonrakennus (yli 1 milj. euron kohteet): hankekohtaiset nettomenot
- talonrakennus (alle 1 milj. euron kohteet): hankeryhmän nettomenot
- muut rakennushankkeet: hankeryhmän nettomenot
- kiinteät rakenteet ja laitteet: hankeryhmän nettomenot
- irtain omaisuus: toimialakohtaiset nettomenot

Hankkeissa, joiden sitovuustaso on hankeryhmäkohtainen, lautakunta voi päätöksellään siirtää määrärahaa kohteelta toiselle.

Vuoden 2022 investointiohjelma tulee kohdentaa uudelleen pääasiassa talonrakennushankkeiden siirtymisen ja jaksotusten johdosta siten, että investointien kokonaismäärä (netto) pienenee ja joidenkin hankkeiden toteutusaikataulu muuttuu.

Talonrakennusinvestoinnit:

Määrärahan muutokset seuraaville kohteille:

Sissilinna

Peruskorjauksen vuoden 2022 määrärahan muutos 2 500 000 euroon (+ 300 000 €). Hankkeen kokonaiskustannukset muodostuvat n. 200 000 € talousarviota suuremmiksi ennakoitua suuremman lisä-muutostöiden osuuden vuoksi. Lisäksi vuonna 2021 määrärahaa käytettiin hieman talousarviota vähemmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt teatteritalon ja Sissilinnan peruskorjaukseen avustusta yhteensä 2 285 000 milj. €, josta vuodelle 2021 ja Sissilinnaan jaksotettiin 300 000 €. Hankkeiden arvojen suhteessa avustus jakaantuu Sissilinna 1 000 000 € ja teatteritalo 1 285 000 €. Vuodelle 2022 voidaan kirjata avustusta valmistuneelle Sissilinnalle 700 000 € ja kaikki loput avustuksesta 1 285 000 € kirjataan teatteritalolle vuonna 2023. 

Teatteritalo

Peruskorjauksen vuoden 2022 määrärahan muutos 1 600 000 euroon (- 1 000 000 €). Hankkeen kilpailutus- ja päätöksentekoprosessin keston vuoksi hankkeen aloitus viivästyi hieman sekä työmaan aikataulu ja urakkaerien jaksotus on tarkentunut ja muuttunut. Vuodelle 2023 siirtyvä osuus 1 000 000 € huomioidaan ko. vuoden talousarviossa.

Kaupungin varikko ja pelastuslaitos

Peruskorjauksen vuoden 2022 määrärahan muutos 300 000 euroon (- 3 450 000 €). Uudisrakennushanke on keskeytetty urakkakilpailutuksen jälkeen toukokuussa kustannusten- ja rakentamisen suhdannetilanteen vuoksi, joten hankkeen mahdollinen aloittaminen siirtyy vuoden 2023 alkupuolelle. Hankkeen rakentamisesta on meneillään kokonaan uusi hankintamenettely. Hankkeelle syntyy suunnittelu- ja rakennuttamiskuluja tänä vuonna n. 300 000 € ja mahdollinen rakentamisen aloittaminen huomioidaan vuoden 2023 talousarviossa. 

Toppilan hoitokoti

Kaupunki, Kainuun Sote-kuntayhtymä ja Loiste Energia Oy ovat sopineet Salmijärven entisen sairaalan ja Toppilan hoitokodin yhteisten kaukolämpöjärjestelyjen muutoksista. Kaupunki lunastaa ja samalla omistukseen tulee Toppilaan tuleva lämpökanaali, jonka lunastushinta on 24 050 €. Sairaalan alueen lämpökeskus ja lämmöntuotantovastuut ovat kokonaan muilla osapuolilla. 

Vuorikadun kampus (Kajaanin lukio)

Ilmanvaihdon osittainen uusiminen siirtyy tuleville vuosille kustannus- ja aikataulusyistä, 100 000 euron määrärahaa ei käytetä vuonna 2022.

Nakertajan koulun korjausten loppuun saattaminen

Vuoden 2022 määrärahan muutos 250 000 euroon (+ 50 000 €). Rakennuskustannusten viimeaikaisen nopean hinnannousun ja kohonneiden urakkahintojen vuoksi talousarvion mukainen määräraha ylittyy.  

Kainuun museo

Vuoden 2022 määrärahan muutos 200 000 euroon (+ 50 000 €). Rakennuskustannusten viimeaikaisen nopean hinnannousun ja kohonneiden urakkahintojen vuoksi talousarvion mukainen määräraha ylittyy.

Hankkeiden uudelleen ohjelmointi ja määrärahamuutokset on kuvattu liitteessä Ympäristötekninen toimiala investointisuunnitelman muutos.

Lisätietoja asiassa antaa:
Markku Haverinen puh. 044 7100 302 etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi, Sauli Pietikäinen puh. 044 7100 458 etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy määrärahamuutokset esittelytekstin ja liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Sauli Pietikäinen, Controller, sauli.pietikainen@kajaani.fi
  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristöteknisen toimialan määrärahamuutokset esittelytekstin ja liitteen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus poistaa lisäksi Ympäristöteknisen toimialan vuoden 2022 investointisuunnitelmasta Vimpelinlammen polun valaistukseen suunnitellut määrärahat.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristöteknisen toimialan määrärahamuutokset päivitetyn liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §