Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 219 Kajaanin kaupungin tuulivoimaohjelma 2035

KAJDno-2021-928

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Kyllönen, kaavasuunnittelija, kirsi.kyllonen@kajaani.fi
Enja Valkonen, Kaavasuunnittelija, enja.valkonen@kajaani.fi
Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungissa on tullut esille tarve määritellä tuulivoimarakentamisen periaatteet ja laatia kokonaisvaltainen tarkastelu tuulivoimarakentamisesta koko kaupungin alueella. Kaupunginhallitus on 28.9.2021 § 209 päätöksellä käynnistänyt tuulivoimastrategian, nyttemmin tuulivoimaohjelman, laatimisen. Ympäristöministeriö on rahoittanut Kajaanin tuulivoimaohjelmatyötä, ja tuulivoimaohjelman laativana konsulttina on toiminut Sweco Infra & Rail Oy. Työtä ohjasi kaupunginhallituksen asettama ohjausryhmä, jossa oli läsnä kaupunginhallituksen, Kainuun ELY-keskuksen, Kainuun liiton ja Kainuun SOTE-ympäristöterveydenhuollon edustus sekä Kajaanin kaupungin viranhaltijoita ja konsultin edustajat. Ohjausryhmä kokoontui säännöllisesti ohjelman laadintaprosessin aikana yhdeksän kertaa. 

Kajaanissa halutaan osaltaan vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, energiamurroksen edistämistarpeisiin sekä omavaraisuuden ja huoltovarmuuden edistämisen mahdollistamiseen, mutta samalla halutaan varmistaa, että pystytään vastaamaan myös mahdollisiin muihin tulevaisuuden alueidenkäyttötarpeisiin. Kajaanin tuulivoimaohjelman 2035 avulla halutaan varmistaa myös muun elinkeinoelämän, virkistyksen ja asumisen edellytysten turvaaminen sekä säästää alueita myös luonnonympäristöinä. Työtä on ohjannut tavoite mahdollistaa uusiutuvan energian lisääminen, huomioiden kuitenkin kattavasti maisema-, luonto- ja virkistyskäyttöarvot sekä tuulivoiman sosiaaliset vaikutukset.  Työ on laadittu laajassa vuorovaikutuksessa eri osallisten kanssa, ja ohjelman muodostamisessa on huomioitu vuorovaikutusmenettelyissä saadut näkemykset ja huomiot.

Tuulivoimaohjelmassa on esitetty Kajaanin tuulivoimarakentamisen kriteerit ja periaatteet. Kajaanin tuulivoimaohjelman pohjalta kaupungin alueelle voi sijoittua merkittävä määrä tuulivoimaa, mutta sijoittamista ohjataan erilaisia asumisen ympäristöjä sekä luonto- ja maisema-arvoja säilyttäen niin, että laajamittaiset energiantuotantoalueet sijoittuvat jo nykyisten ympäristövaikutuksia tuoneiden toimintojen läheisyyteen. Tuulivoiman sijoittamisen kriteereissä ja periaatteissa on huomioitu muun muassa seuraavaa:

-        Asutukseen jätetään riittävät suojavyöhykkeet melu- ja maisemavaikutusten minimoimiseksi

-        Luontoarvot sekä maisema- ja kulttuuriarvot turvataan

-        Tuulivoimarakentamista ei osoiteta lentoaseman tai Puolustusvoimien toiminnan kannalta kriittisille alueille

-        Varmistetaan, että Kajaaniin jää myös hiljaisia ja erämaisia alueita sekä mahdollisuudet säilyttää ekologisia yhteyksiä

-        Tuulivoimalat sijoitetaan liikenneväylien, rataverkon sekä melua aiheuttavien toimintojen lähivyöhykkeelle usean voimalan kokonaisuuksiin

 

Toteutus ja seuranta

Tuulivoimaohjelman toteutus tapahtuu hankekohtaisesti Kajaanin kaupungin ohjatessa hankkeita kaavoituksen kautta. Kaavoituksessa tulee huomioida ohjelman linjaukset ja kriteerit. Ohjelman periaatteiden tarkistamistarve tulee tarkistaa vähintään valtuustokausittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin tuulivoimaohjelman 2035.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti äänin 6 - 5 palauttaa asian valmisteluun.

Kaavasuunnittelijat Kirsi Kyllönen ja Enja Valkonen sekä Sweco Oy:n Jaakko Raunio ja Johanna Lehto olivat asiantuntijoina kokouksessa asian esittelyn ajan.

Äänestystulokset

 • Kyllä 5 kpl 45%

  Silja Keränen, Tea Heikkinen, Teuvo Hatva, Markku Hyvärinen, Pasi Kilpeläinen

 • Ei 6 kpl 55%

  Miikka Kortelainen, Tero Paukkeri, Marjatta Immonen, Päivi Fonselius, Marjo Kangasharju, Rea Sticker

Valmistelija

Kirsi Kyllönen, kaavasuunnittelija, kirsi.kyllonen@kajaani.fi

Perustelut

Lausuntoajan jälkeen kaupunginhallitus on pyytänyt erikseen lausunnon puolustusvoimien pääesikunnalta. Lausunto on saapunut 18.10.2022 ja se on otettu huomioon Kajaanin tuulivoimaohjelman viimeistelyssä. 

Tuulivoimaohjelmassa on esitetty Kajaanin tuulivoimarakentamisen kriteerit ja periaatteet. Kajaanin tuulivoimaohjelman pohjalta kaupungin alueelle voi sijoittua merkittävä määrä tuulivoimaa, mutta sijoittamista ohjataan erilaisia asumisen ympäristöjä sekä luonto- ja maisema-arvoja säilyttäen. Tuulivoiman sijoittamisen kriteereissä ja periaatteissa on huomioitu muun muassa seuraavaa:

-        Asutukseen jätetään riittävät suojavyöhykkeet melu- ja maisemavaikutusten minimoimiseksi

-        Luontoarvot sekä maisema- ja kulttuuriarvot turvataan

-        Oulujärvelle ja Nuasjärvelle ei osoiteta tuulivoimaa ja alueiden melu- ja maisemavaikutukset turvataan suojavyöhykkeellä

-        Tuulivoimarakentamista ei osoiteta lentoaseman tai Puolustusvoimien toiminnan kannalta kriittisille alueille

-        Varmistetaan, että Kajaaniin jää myös hiljaisia ja erämaisia alueita sekä mahdollisuudet säilyttää ekologisia yhteyksiä

 

Toteutus ja seuranta

Tuulivoimaohjelman toteutus tapahtuu hankekohtaisesti Kajaanin kaupungin ohjatessa hankkeita kaavoituksen kautta. Kaavoituksessa tulee huomioida ohjelman linjaukset ja kriteerit. Ohjelman periaatteiden tarkistamistarve tulee tarkistaa vähintään valtuustokausittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin tuulivoimaohjelman 2035.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun täydennettäväksi niin, että kaupungin kaakkoisosan ekologinen yhdyskäytävä valmistellaan asiakirjoihin karttarajauksena. Muilta osin kaupunginhallitus jatkoi asian käsittelyä.

Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat muutosesitykset ja päätökset:

1. Tero Paukkeri Tea Heikkisen kannattamana esitti: 

" Liite 1. KAJAANIN TUULIVOIMAOHJELMAN KRITEERIT TUULIVOIMATUOTANNOLLE

Kohta

Tuulivoimaloiden etäisyyden asutuksesta (vakituinen ja vapaa-ajan asutus) tulee olla vähintään 2 km tai 10 x voimalan napakorkeus. Perustellusta syystä (esimerkiksi merkittävän kielteiset maisemavaikutukset) hankekohtaisesti voidaan edellyttää myös suurempaa etäisyyttä.

Korvattavaksi

Tuulivoimaloiden etäisyyden asutuksesta (vakituinen ja vapaa-ajan asutus) tulee olla vähintään 2 km tai 10 x voimalan napakorkeus. Perustellusta syystä (esimerkiksi merkittävän kielteiset välke-, melu- ja maisemavaikutukset) hankekohtaisesti voidaan edellyttää myös suurempaa etäisyyttä." 

Kaupunginhallitus hyväksyi  Tero Paukkerin esityksen yksimielisesti.

2. Tea Heikkinen Tero Paukkerin kannattamana esitti: 

" Esitän, että tuulivoimaohjelmaan muutetaan asutuksen, vapaa-ajanasuntojen ja tuulivoimaloiden väliseksi etäisyydeksi 3 km. 

Muutos kirjataan tuulivoimaohjelman Liitteen 1 kriteeristön kohtaan "asutuksen huomiointi" muotoon "Tuulivoimaloiden etäisyyden asutuksesta (vakituinen ja vapaa-ajan asutus) tulee olla vähintään 3 km tai 10 x voimalan napakorkeus." 

Äänestystulos 8 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä, kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

3. Tea Heikkinen Pasi Arffmanin kannattamana esitti:

" Asutuksen huomiointi: 

Esitän, että kriteerien teksti: "Tuulivoima-alueita ei saa sijoittaa siten, että taajama, kylä tai useamman asunnon kokonaisuus jää useamman tuulivoima-alueiden ympäröimäksi siten, että kielteiset vaikutukset ovat merkittäviä." 

Muutetaan muotoon: "Tuulivoima-alueita ei saa sijoittaa siten, että asutusta tai loma-asuntoja jää useiden tuulivoima-alueiden ympäröimäksi siten, että kielteiset vaikutukset ovat merkittäviä." 

Äänestyksen tulos: 9 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä, kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

4. Tea Heikkinen Tero Paukkerin kannattamana esitti:

" Sivu 38 kolmas kappale toiseksi viimeinen lause: "Tarkemmassa suunnittelussa tulee lähteä ohjearvoista ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä huomioimaan lähialueen ihmisten näkemykset ja kokemukset." Muutosesitys: "Tarkemmassa suunnittelussa huomioidaan ohjearvot sekä lähialueen ihmisten näkemykset ja kokemukset." 

Kaupunginhallitus hyväksyi Tea Heikkisen esityksen yksimielisesti. 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen kohtien 1. ja 4. hyväksytyillä muutoksilla. 

 

Kaavasuunnittelijat Kirsi Kyllönen ja Enja Valkonen sekä Jaakko Raunio ja Mikko Autio Oy Sweco Ab:stä olivat asiantuntijoina kokouksessa asian esittelyn ajan.  

 

Äänestystulokset

 • Kyllä 8 kpl 73%

  Silja Keränen, Helena Ohtonen, Eero Suutari, Marjatta Immonen, Pertti Määttä, Auli Halonen, Jouni Lämpsä, Päivi Fonselius

 • Ei 3 kpl 27%

  Tea Heikkinen, Pasi Arffman, Tero Paukkeri

 • Kyllä 9 kpl 82%

  Helena Ohtonen, Eero Suutari, Päivi Fonselius, Silja Keränen, Auli Halonen, Pertti Määttä, Tero Paukkeri, Marjatta Immonen, Jouni Lämpsä

 • Ei 2 kpl 18%

  Tea Heikkinen, Pasi Arffman

Valmistelija

 • Kirsi Kyllönen, kaavasuunnittelija, kirsi.kyllonen@kajaani.fi

Perustelut

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.10.2022 esittänyt ekologisen yhteystarpeen muodostamista kaakkois-Kajaaniin. Tuulivoimaohjelma on valmisteltu kaupunginhallituksessa hyväksyttyjen muutosesitysten mukaisesti uudelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

Tuulivoimaohjelmassa on esitetty Kajaanin tuulivoimarakentamisen kriteerit ja periaatteet. Kajaanin tuulivoimaohjelman pohjalta kaupungin alueelle voi sijoittua merkittävä määrä tuulivoimaa, mutta sijoittamista ohjataan erilaisia asumisen ympäristöjä sekä luonto- ja maisema-arvoja säilyttäen. Tuulivoiman sijoittamisen kriteereissä ja periaatteissa on huomioitu muun muassa seuraavaa:

-        Asutukseen jätetään riittävät suojavyöhykkeet melu- ja maisemavaikutusten minimoimiseksi

-        Luontoarvot sekä maisema- ja kulttuuriarvot turvataan

-        Oulujärvelle ja Nuasjärvelle ei osoiteta tuulivoimaa ja alueiden melu- ja maisemavaikutukset turvataan suojavyöhykkeellä

-        Tuulivoimarakentamista ei osoiteta lentoaseman tai Puolustusvoimien toiminnan kannalta kriittisille alueille

-        Varmistetaan, että Kajaaniin jää myös hiljaisia ja erämaisia alueita sekä mahdollisuudet säilyttää ekologisia yhteyksiä

 

Toteutus ja seuranta

Tuulivoimaohjelman toteutus tapahtuu hankekohtaisesti Kajaanin kaupungin ohjatessa hankkeita kaavoituksen kautta. Kaavoituksessa tulee huomioida ohjelman linjaukset ja kriteerit. Ohjelman periaatteiden tarkistamistarve tulee tarkistaa vähintään valtuustokausittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin tuulivoimaohjelman 2035.

Päätös

Hyväksyi.

Kaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen ja Jaakko Raunio Sweco Oy:stä olivat asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §