Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kuntavalvojan tehtävien delegointi opintoasiainpäällikölle

KAJDno-2022-644

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus (KH 18.5.2021 § 98) on päättänyt toisen asteen koulutusliikelaitoksen johtokunnan tehtäväksi Oppivelvollisuuslaissa määritellyn tehtävän toimia ns. kuntavalvojana. Tehtävä liittyy oppivelvollisuuden laajentamiseen ja kunnan velvoitteeseen seurata oppivelvollisuuden toteutumista ja viime kädessä määrätä oppilaalle opiskelupaikka, joka tämän tulee vastaanottaa. Kajaanin kaupungille ao. tehtävään osoitetulla laskennallisella valtionosuusrahoituksella korvataan koulutusliikelaitokselle tehtävästä aiheutuvia kustannuksia. 

Kuntavalvoja toimii asuinkunnan vastaavana ja koulutuksenjärjestäjän Valpas-palvelun pääkäyttäjänä, ja on oppivelvollisuuden valvonnasta yleisesti vastuussa oleva taho. Tehtäväkuvan takia kuntavalvojan tulee olla virkavastulla toimiva viranhaltija. Koulutusliikelaitoksen johtokunta delegoi kuntavalvojan tehtävän koulutusliikelaitoksen opiskelija-asioista vastaavalle viranhaltijalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Päätetään delegoida kuntavalvojan tehtävät Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen opiskelija-asioista vastaavalle viranhaltijalle, opintoasiainpäällikölle. Tehtävä sidotaan opintoasiainpäällikön virkaan.

Päätös

Hyväksyi