Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kajaanin lukion opetussuunnitelman muutos, aikuisten oppimäärä

KAJDno-2021-472

Valmistelija

  • Jaana Kilpelänaho, Kajaanin lukion rehtori, jaana.kilpelanaho@kajaaninlukio.fi

Perustelut

Lukiolain (714/2018) mukaan koulutuksenjärjestäjän tulee laatia opetussuunnitelma, jossa päätetään opetuksen, opintojen ohjauksen ja oppimisen tuen toteuttamisesta, opiskelijoille tarjottavista opintojaksoista ja niihin osallistumisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista sekä opetuksen tarkemmista tavoitteista ja sisällöistä. Opetussuunnitelma hyväksytään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitetuille oppimäärille. 

Opetushallitus on täsmentänyt lukion opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta.

Täsmennykset mahdollistavat nykyistä tehokkaammat ja oikea-aikaiset keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Täsmennykset perustuvat muutoksiin, jotka on tehty lukiolakiin. Laki edellyttää jatkossa, että lapsen ja nuoren etu otetaan ensisijaisesti huomioon aina, kun opetusta tai koulutusta suunnitellaan, järjestetään tai siitä päätetään.

Aikuisten oppimäärän mukaiseen opetussuunnitelmaan muutoksia on tehty lukuun ”Turvallinen opiskeluympäristö ja työrauha”.

Tehdyt muutokset: 
Opiskelijan velvollisuuksiin on lisätty vaatimus syrjimättömyydestä. Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

Muutokset tulevat voimaan 1.8.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy Kajaanin lukion aikuisten oppimäärän mukaisen opetussuunnitelmamuutoksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi