Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kajaanin lukion opetussuunnitelman muutos, nuorten oppimäärä

KAJDno-2021-472

Valmistelija

  • Jaana Kilpelänaho, Kajaanin lukion rehtori, jaana.kilpelanaho@kajaaninlukio.fi

Perustelut

Lukiolain (714/2018) mukaan koulutuksenjärjestäjän tulee laatia opetussuunnitelma, jossa päätetään opetuksen, opintojen ohjauksen ja oppimisen tuen toteuttamisesta, opiskelijoille tarjottavista opintojaksoista ja niihin osallistumisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista sekä opetuksen tarkemmista tavoitteista ja sisällöistä. Opetussuunnitelma hyväksytään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitetuille oppimäärille. 

Opetushallitus on täsmentänyt lukion opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta. Täsmennykset mahdollistavat nykyistä tehokkaammat ja oikea-aikaiset keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Täsmennykset perustuvat muutoksiin, jotka on tehty lukiolakiin. Laki edellyttää jatkossa, että lapsen ja nuoren etu otetaan ensisijaisesti huomioon aina, kun opetusta tai koulutusta suunnitellaan, järjestetään tai siitä päätetään.

Nuorten oppimäärän mukaiseen opetussuunnitelmaan muutoksia on tehty lukuihin "Lukiokoulutuksen tehtävä", "Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet", kappaleeseen "Yhteisöllinen opiskeluhuolto" ja lukuun "Kurinpitotoimet", kappaleeseen "Kurinpitotoimien käyttämistä ja menettelyjä koskevan suunnitelman sisältö" sekä tarvittaviin liitteisiin.

Tehdyt muutokset: 
-    Lapsen edun ensisijaisuus lisätty. Lapsen (alle 18-vuotiaan) edun ensisijaisuus huomioitava koulutusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä. Muutos huomioidaan kokonaisvaltaisesti johtamisessa.
-    Opiskelijan velvollisuuksiin on lisätty vaatimus syrjimättömyydestä. Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.
-    Opettajan ja rehtorin ilmoitusvelvollisuus lisätty. Heillä on jatkossa velvollisuus ilmoittaa huoltajalle tai muulle edustajalle epäilty kiusaaminen, häirintä, väkivalta ja syrjintä oppimisympäristössä ja koulumatkalla.  Ilmoitusvelvollisuus koskee kohteena ollutta ja epäiltyä opiskelijaa.
-    Kurinpitokeinot muutettu kurinpitotoimiksi. Kurinpitotoimiin tulleet muutokset:
-    Koulutuksen järjestäjän tulee jatkossa kurinpitotoimea harkitessaan ottaa huomioon teon laatu sekä opiskelijan ikä ja kehitystaso.
-    Opetuksen epäämistilanteissa opiskelijalle on järjestettävä opiskeluhuoltona mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kanssa. Lisäksi on järjestettävä muu tuki epäämisen aikana ja opiskelijan palatessa opetukseen. Opiskelijalle tehdään suunnitelma opetukseen palaamisen tukemiseksi.
-    Lisätieto: Jatkossa toiminnassa huomioidaan lukiolain muutos ns. kaksoisrangaistavuuden (LL 44 §) poistumisesta. Muutos parantaa lukiolakiin sisältyvien kurinpitotoimien käytettävyyttä, vaikka samassa asiassa olisi käynnistynyt rikosoikeudellinen prosessi.
-    Lisätieto: Oppivelvollisen määräaikaisesta erottamisesta päättää jatkossa koulutuksen järjestäjän / kotikunnan asianomainen monijäseninen toimielin rehtorin esityksestä.

Muutokset tulevat voimaan 1.8.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy Kajaanin lukion opetussuunnitelmamuutoksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi