Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Koulutusliikelaitoksen toimintasäännön täydentäminen oppivelvollisuuslain osalta

KAJDno-2020-766

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi
  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29.5.2017, jonka jälkeen hallintosääntöä on päivitetty ja viimeisin päivitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.5.2021. Hallintosäännössä ei ole määritetty tarkasti koulutusliikelaitoksen viranhaltijoiden toimivaltaa ja vastuita. Hallintosäännöstä toimivaltaa koskevat osat on jätetty tarkoituksella pois ja päätetty, että lautakunnat ja johtokunnat saavat päätöksellään määrittää viranhaltijoiden toimivaltaa ja vastuita organisaation toimintaa ja tarvetta vastaavaksi.

Kajaanin kaupungin hallintosääntöä on täydennetty laatimalla Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen viranhaltijoiden toimivaltaa määrittävä toimintasääntö.Toimintasääntö on hyväksytty koulutusliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 28.5.2020 § 12 ja täydennetty 3.9.2020 § 24 (KAJDno-2020-766).

Toimintasääntöön on määritelty koulutusliikelaitoksen johtajan toimivalta hallintosääntöä täydentäen sekä julkista vallankäyttöä tehtävissään käyttävien viranhaltijoiden toimivalta ammatillisen koulutuksen lain 531/2017 ja lukiolain 714 /2018 mukaisesti.

Toimintasääntöön on tehty täydennyksiä 1.8.2021 voimaan tulleen Oppivelvollisuuslain 1214/2020 mukaisesti. Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin lukion rehtoreiden päätösvaltaan on täydennetty:
- päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisen määräajaksi tai toistaiseksi (1214/2020 § 7) 
- päättää oppivelvollisen opiskeluoikeuden määräaikaisen menettämisen (1214/2020 § 8)
- päättää oppivelvollisen eronneeksi katsomisesta (1214/2020 § 13) 
- päättää opintojen maksuttomuuden pidentämisestä (1214/2020 § 16).   
Lisäksi lukion rehtorin päätösvaltaan on täydennetty
- päättää oikeudesta majoitus- ja matkakorvauksiin oppivelvollisille (1214/2020 19-21§).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen viranhaltijoiden toimivaltaa tarkentavan, täydennetyn toimintasäännön Kajaanin kaupungin hallintosääntöä tarkentavana asiakirjana.

Päivitetty toimintasääntö korvaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan kokouksessaan 3.9.2020 § 24 (KAJDno-2020-766) hyväksymän toimintasäännön.

Toimintasääntö on voimassa toistaiseksi johtokunnan hyväksymisen jälkeen. Mikäli toimintasääntöä on tarve muuttaa, voidaan muutokset tehdä johtokunnan uudella päätöksellä.

Päätös

Hyväksyi