Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ammatillisen koulutuksen monijäsenisen toimielimen jäsenet toimikaudelle 1.10.2021 - 30.9.2024

KAJDno-2021-1032

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Rehtori, raimo.sivonen@kao.fi

Perustelut

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (2017) 93 § määritellään ammatillisessa koulutuksessa annettavista kurinpitotoimista. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Monijäseninen toimielin tekee myös tarvittaessa päätökset opiskeluoikeuden palauttamisesta. Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja määräaikaisesta asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 4.5.2017 päättänyt antaa ammattiopiston rehtorille oikeuden tehdä nämä päätökset.

Monijäsenisessä toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksenjärjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Edellisen toimielimen toimikausi on alkanut 1.6.2018.

Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen myös tutkinnon suorittajan koulutussopimustyöpaikan ja oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan. Tämä nimeäminen tehdään, mikäli opiskelija on kurinpitotoimien aikana työpaikalla tapahtuvassa opiskelussa joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Koulutuksen järjestäjä voi päättää, kuka edustajan nimeämisen tekee.

Toimielimen puheenjohtajan nimeää koulutuksen järjestäjä ja puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla. 

Koulutusliikelaitos on pyytänyt keväällä 2021 lähetetyllä viestillä seuraavia tahoja tekemään esityksen toimielimen varsinaiseksi sekä varajäseneksi: SAK Kainuun ammatillinen paikallisjärjestö (työelämän edustaja), Kainuun sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymä (työelämän edustaja), Kainuun yrittäjät ry (työelämän edustaja), OAJn Kainuun alueyhdistys (opettajien edustaja) ja Kajaction ry (opiskelijoiden edustaja).

Esitykset jäseniksi on saatu pyydetyiltä järjestöiltä ja työyhteisöiltä. SAK ammatillinen paikallisjärjestö ehdottaa varsinaiseksi jäseneksi Miikka Kortelaista ja hänen varahenkilökseen Iikka Tolosta. OAJ Kajaani esittää varsinaiseksi jäseneksi Arja Virkkusta ja hänen varahenkilökseen Timo Määttää. Kajaction ry esittää varsinaiseksi jäseneksi Venla Karppista ja hänen varahenkilökseen Henna Kärkkäistä. Työelämän edustajiksi Kainuun yrittäjät ryltä esitetään varsinaiseksi jäseneksi Jouni Haatajaa ja hänen varalle Anu Tervosta. Kainuun SOTE kuntayhtymästä esitetään varsinaiseksi jäseneksi Auli Pennasta ja hänen varaedustajaksi Marjo Antikaista. Opiskelijahuollon edustajan nimeää koulutuksen järjestäjä.

Lisätietoja asiasta antaa rehtori Raimo Sivonen, puh. 044 3089175, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Jäseneksi Kainuun ammattiopiston Ammatillisessa koulutuksessa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä kurinpitoasiassa käsittelevän monijäsenisen toimielimen jäseniksi esitetään seuraavia henkilöitä:

Toimielimen puheenjohtajaksi nimetään rehtori Raimo Sivonen ja hänen varahenkilökseen koulutuspäällikkö  Urpo Kovalainen. 

Opiskelijahuollon edustajaksi nimetään kuraattori Matti Ilvonen ja hänen varahenkilökseen opintoasiainpäällikkö  Liisa Härmä.

Työelämän edustajiksi nimetään Kainuun SOTE kuntayhtymästä Auli Pennanen, varalle Marjo Antikainen. 

Työelämän edustajaksi nimetään SAK Kainuun paikallisjärjestöstä Miikka Kortelainen, varalle  Iikka Tolonen.

Työelämän edustajaksi nimetään Kainuun Yrittäjät rystä Jouni Haataja, varalle Anu Tervonen.

Opettajien edustajaksi nimetään Arja Virkkunen, varalle Timo Määttä.

Opiskelijoiden edustajaksi nimetään Venla Karppinen, varalle Henna Kärkkäinen.

Tarvittaessa koulutussopimus- tai oppisopimuspaikan edustajan toimielimeen nimeää työpaikan esityksestä rehtori.

Päätetään, että toimielimen toimikausi on kolme vuotta alkaen 1.10.2021 ja päättyen 30.9.2024.

Päätös

Hyväksyi