Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 5.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Koulutusliikelaitoksen tehtävien delegointi koulutusliikelaitoksen viranhaltijoille (lisäpykälä)

KAJDno-2017-1385

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupungin uudesta hallintosäännöstä 29.5.2017. Hallintosääntö korvaa nykyiset johtosäännöt. Johtosäännössä on aiemmin määritetty tarkasti viranhaltijoille delegoitu toimivalta ja vastuut. Hallintosäännöstä nämä delegointia koskevat osat on jätetty tarkoituksella pois ja päätetty, että lautakunnat ja johtokunnat saavat päätöksellään määrittää asian organisaation toimintaa ja tarvetta vastaavaksi. Uutta hallintosääntöä on siksi täydennettävä laatimalla Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen viranhaltijoiden toimivaltaa määrittävä delegointipäätös. Uusi delegointipäätös on liitteenä.

Delegointipäätösesitys on samankaltainen kuin aiemmassa johtosäännössä määritetyt toimivaltakysymykset. Delegointipäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli delegointiohjeistusta on tarve muuttaa, voidaan muutokset tehdä johtokunnan uudella päätöksellä.

Lisätietoja asiasta antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puhelin 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen viranhaltijoiden toimivaltaa tarkentavan delegointipäätöksen hallintosääntöä tarkentavana asiakirjana.

Päätös

Hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnalle.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.