Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 5.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Edustajien nimeäminen AMKE ry:n yhdistyskokoukseen ja ammatillisen koulutuksen seminaariin 31.10. - 1.11.2017

KAJDno-2017-1384

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Perustelut

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous pidetään Turussa 31.10.2017. Kokous pidetään vuosittaisen ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen päätapahtuman yhteydessä. Seminaarin teemana ovat positiivinen rakennemuutos ja toimintakulttuurin muutos.

Ammatillisen koulutuksen erityisenä haasteena on uudistaa toimintaansa ja vastata samalla tämän päivän ja ylihuomisen työmarkkinoiden tarpeisiin. Talouden nopea käänne on viemässä Suomea pulaan osaavasta työvoimasta. Samalla alkanut kasvu uudistaa työmarkkinoita laajemminkin synnyttäen uusia osaamistarpeita.

Perinteiseen tapaan ohjelmaan kuuluvat myös ammatillisen koulutuksen laatupalkintojen jakaminen ja Taitaja-kilpailuissa menestyneiden koulutuksen järjestäjien palkitseminen.

Tilaisuudessa puhuvat mm. opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Arve, Varsinais-Suomen liiton hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva, OKM:n ylijohtaja Mika Tammilehto ja Esko Valtaoja.

Kohderyhmänä ovat koulutuksen järjestäjien luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä valtionhallinnon ja ammatillisen koulutuksen eri sidosryhmien edustajat.

Yhdistyskokouksessa valitaan neljä jäsentä AMKE ry:n hallitukseen erovuoroisten ja eronneiden tilalle. Yhdistyskokouksessa jäsenyhteisöllä on käytettävissään yksi ääni ja kullakin jäsenellä on oikeus valita yhdistyskokoukseen kaksi edustajaa.

Lisätietoja asiasta antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puhelin 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi@kao.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta päättää valita osallistujiksi ammatillisen koulutuksen seminaariin 31.10 - 1.11.2017 johtokunnan puheenjohtaja Pauli Pyykkösen, koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuomisen ja rehtori Raimo Sivosen.
Johtokunta päättää nimetä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokoukseen 31.10.2017 puhe- ja äänivaltaa käyttäväksi edustajaksi johtokunnan puheenjohtaja Pauli Pyykkösen ja toiseksi edustajaksi koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuomisen. Tuominen toimii tarvittaessa Pyykkösen varahenkilönä.

 

Päätös

Hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnalle.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.