Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Lukiokoulutuksen valmentavan koulutuksen opetussuunnitelma Kajaanin lukioon

KAJDno-2017-680

Valmistelija

  • Markku Nissinen, Va. rehtori, markku.nissinen@kajaaninlukio.fi

Perustelut

LUVA-koulutus on lukio-opintoihin valmistavaa koulutusta niille lukioon ja korkeakouluopintoihin pyrkiville maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille, joilla ei ole vielä lukio-opintoihin vaadittavia edellytyksiä erityisesti suomen kielen taidon osalta. Lukiokoulutukseen valmistava koulutus kestää yhden lukuvuoden ja siihen sisältyy suomen kielen opintoja, muita kieliopintoja, matemaattisia ja luonnontieteellisiä opintoja, yhteiskuntatietoutta ja kulttuurintuntemusta sekä opinto-ohjausta. Lukio-opinnoissa voidaan hyväksilukea valmistavassa koulutuksessa suoritetut kurssit.

LUVA-koulutusta järjestetään laajasti eri puolilla Suomea. Kainuusta koulutus kuitenkin toistaiseksi vielä puuttuu. Kainuussa, ja erityisesti Kajaanissa on kuitenkin kasvavaa tarvetta myös korkeakoulututkintoon tähtäävään maahanmuuttajakoulutukseen. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos on reagoinut toimintaympäristön muuttumiseen myös tältä osin aloittamalla kaksi vuotisen Koulu kotouttaa -hankkeen elokuussa 2016.Työryhmän jäsenet ovat hankkeen aikana tutustuneet luva-koulutuksen käytänteisiin eri puolilla Suomea ja laatineet opetussuunnitelman (liite 2) Kajaanin lukiossa aloitettavaa LUVA-koulutusta varten valtakunnallisten kriteerien pohjalta.

Liite 2 Luva -koulutuksen opetussuunnitelma lv. 2017 - 2018

Lisätietoja asiasta antaa rehtori Markku Nissinen, puhelin 044 710 1204, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaaninlukio.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta hyväksyy lukiokoulutukseen valmentavan koulutuksen opetussuunnitelman Kajaanin lukiolle.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnalle.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.