Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kuntalain 58 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 3:n § mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Hallintosäännön § 4 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneensä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, toimielimen päättämällä tavalla vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Johtokunta päättää myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden talouspäällikkö Piia Rissaselle, va. rehtori Markku Nissiselle ja rehtori Raimo Sivoselle.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §