Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ammattiopiston rehtorin toimivallan laajentaminen määräaikaisten opintojen keskeyttämisten sekä asuntolasta erottamisten osalta

KAJDno-2017-659

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Rehtori, raimo.sivonen@kao.fi

Perustelut

Laissa ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998) on 35a §:ssä säädetty menettelyistä opiskeluoikeiden peruuttamiseen ja keskeyttämiseen liittyvistä toimista sekä muista kurinpitoasioista. Pääsääntöisesti niin oppilaitoksesta erottamiset sekä asuntolasta erottamiset toteuttaa monijäseninen toimielin, mikä Kainuun ammattiopistossa on ollut Näyttötoimielin laajennettuna lain mukaisilla lisäjäsenillä. Tämä on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että asuntolan järjestyssäännöissä mainituista alkoholi ja tupakointirikkeistä, mistä on määritelty lyhytaikainen asuntolan asumisoikeuden menetys, päätös on tehty toimielimessä ja se on tarkoittanut usein toimielimen koollekutsumista, sinällään vähäisten, mutta asuntolan kurinpidon kannalta merkityksellisten rikkeiden takia. Tämä on aiheuttanut turhaa byrokratiaa, kustannuksia ja etenkin sen, että rikkomuksen sekä siihen kohdistuvan kuripidollisen toimenpiteen välinen ajanjakso on venynyt kohtuuttomasti. Pääsääntöisesti määräaikaiseen 1-4 viikon mittaiseen erottamiseen johtaneet päätökset ovat olleet alkoholinkäyttöön liittyviä rikkeitä.

Oppilaitoksesta erottamiset ovat olleet harvinaisia. Ne päätökset, missä opiskeluoikeus  on peruutettu, ovat koskeneet pitempää ajanjaksoa kuin kolme kuukautta ja niitä koskeva päätösvalta säilyy edelleen monijäsenisellä toimielimellä.

1.1.2017 alkaen ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain pykälään 35a on lisätty kohta, missä koulutuksen järjestäjä halutessaan voi päättää, että enintään 3 kuukauden oppilaitoksesta erottamisesta tai asuntolasta erottamisesta voi päättää myös rehtori. Ennen erottamista tehtävä prosessi opiskelijan ja huoltajan kuulemisineen on ennallaan ja rehtorin tekemästä päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja asiasta antaa rehtori Raimo Sivonen, puhelin 044 308 9175, sähköposti raimo.sivonen(at)kao.fi.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta päättää, että Kainuun ammattiopiston rehtorille myönnetään toimivalta päättää enintään 3 kuukauden mittaiset oppilaitoksesta erottamiset ja asuntolasta erottamiset, sekä muutetaan näiltä osin Kainuun ammattiopiston järjestyssääntöä (TO6-04) ja asuntolan järjestyssääntöä (TO6-05).

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnalle.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.