Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaiseminen tietoverkossa

KAJDno-2017-1164

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 148 §:ssä on määräys päätösten tiedoksiannosta kunnan jäsenelle.

”Kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään." 

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kaupungin jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 

Kaupunginhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä asianomainen tai kunnan jäsen. Kuntalain alaisissa päätöksissä kunnan jäsenen oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus alkaa siitä, kun päätös on julkaistu tietoverkossa."

Edellinen päätös Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaisemisesta tietoverkossa on tehty vuosille 2017 - 2019 ja hyväksytty johtokunnan kokouksessa 31.8.2017, § 25 (KAJDno-2017-1164). 
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunta päättää, että johtokunnan kunkin kokouksen pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavana perjantaina tai tämän ollessa pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Muun viranomaisen pöytäkirja (Viranhaltijoiden tekemät päätökset) annetaan tiedoksi kunnan jäsenille kaupungin verkkosivuilla päätöksentekoa seuraavana perjantaina.

Päätös on voimassa toistaiseksi johtokunnan hyväksymisen jälkeen. 
 

Päätös

Hyväksyi