Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Koulutusliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

KAJDno-2020-853

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus on 16.6.2020 § 122 antanut ohjeet vuoden 2021 talousarvion ja 2022–2023 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvio-ohjeen mukaan liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle tässä ohjeessa esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle.

Liikelaitoksen talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Niissä esitetään liikelaitokselle asetettavat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut, talousarvioperustelut ja budjettilaskelmat. Talousarvion laadinnassa tunnistetaan ja arvioidaan myös taloussuunnitelmakauden tavoitteisiin kohdistuvia riskejä. Merkittävimmät riskit ja sisäisen valvonnan toimenpiteet esitetään myös osana talousarviota.

Kuntalain (365/1995) mukaan valtuusto päättää kunnan liike­laitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Koulutusliikelaitoksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat:

Tuottovaatimus: peruspääoman korko

Tilikauden ylijäämä: >0 euroa

Koulutusliikelaitoksen liikevaihdon on arvioitu olevan vuonna 2021 noin 32,5 milj. €. Liikevaihdon suurimmat erät ovat ammatillisen koulutuksen valtionosuus (27,3 M €.) sekä lukiokoulutuksen valtionosuus (3,5 M €). Tukia ja avustuksia liikelaitokselle arvioidaan tulevan 1,7 M €, joista suurin osa on hankerahoitusta. Liikelaitoksen tulojen osalta suurin riski liittyy ammatillisen koulutuksen valtionosuuden arviointiin. Uusi ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli on ollut käytössä vuoden 2018 alusta lähtien ja KAO on pärjännyt kelluvassa rahoitusjärjestelmässä tähän saakka hyvin. Uuden mallin mukaisessa rahoitusjärjestelmässä yksittäisen koulutuksenjärjestäjän rahoituksen vuosittaiset vaihtelut voivat kuitenkin olla merkittäviä, eikä uusi järjestelmä ole edesauttanut rahoituksen parempaa ennustettavuutta. Valtiovalta on varannut ammatillisen koulutuksen rahoitukseen yli 1,9 mrd €. Kokonaissumma on kiinteä ja kaikki koulutuksen järjestäjät käyvät keskinäistä kilpailua opiskelijamäärien ja toiminnallisten tulosten kautta.

Henkilöstökuluja koulutusliikelaitokselle on budjetoitu vuodelle 2021 19,4 M € eli 60 % liikevaihdosta. Uudet kunnallisen alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022 ja talousarviossa on varauduttu sopimusten mukaisiin yleiskorotuksiin (+3,04 %). Palveluiden ja materiaalien ostoihin on varattu vuodelle 2021 määrärahaa 7,8 M €. Palveluiden ostojen suurimmat menoerät ovat ateria- ja puhtaanapitopalvelut, joista puhtaanapitoon kohdistuu ensi vuodelle 2 %:n kustannusten nousu. Palveluiden ostoissa asiantuntijapalveluiden kustannukset kasvavat, kun liikelaitos ostaa yhä enemmän tukipalveluita kaupungilta (henkilöstö- talous- ja ict-palvelut). Muissa toimintakuluissa suurin menoerä on toimitilojen ja leasinglaitteiden vuokrakustannukset (toimitilat 4,5 M € ja leasingit 0,9 M €). Poistojen määrä kasvaa Vuorikadun uudisrakennuksen käyttöönoton myötä ja poistojen arvioitu määrä vuodelle 2021 on yhteensä 1,5 M €. Tilikauden ylijäämä vuodelle 2021 on 153 000 euroa.

Investointimäärärahaa koulutusliikelaitokselle on talousarviossa 907 t. €, joka kohdistetaan eri koulutusalojen kalustohankintoihin.

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023 on liitteenä.

Lisätietoja antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen puh: 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi(a)kao.fi, controller Piia Rissanen puh: 044 362 5897 sähköposti etunimi.sukunimi(a)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talous­arvion vuodelle 2021 ja talous­suunnitelman vuosille 2022–2023 ja esittää sen edelleen Ka­jaanin kaupunginhallituksen ja kau­punginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi