Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Koulutusliikelaitoksen toisen asteen koulutuksen aloituspaikat kevään 2022 yhteisvalinnassa

KAJDno-2021-1034

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Rehtori, raimo.sivonen@kao.fi
  • Jaana Leinonen, Kajaanin lukion rehtori, jaana.leinonen@kajaaninlukio.fi

Perustelut

Yhteishaku vuonna 2022 toteutetaan 22.2. - 22.3.2022. Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat haun tulokset aikaisintaan 16.6.2022 ja hakijan on ilmoitettava paikan vastaanottamisesta viimeistään 30.6.2022. Varasijat ovat voimassa 19.8.2022 saakka.

Yhteishakuasetus on muuttunut syksyllä 2021. Yhteishaussa haetaan ammatillisiin perustutkintoihin, lukiokoulutukseen, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen, työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan TELMA -koulutukseen sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnattuihin vapaan sivistystyön linjoille. Lukion oppimäärän, ammatillisen perustutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet eivät voi enää hakea yhteishaussa. 

Kainuun ammattiopisto
Keskeinen KAOn opetustarjontaa säätelevä asiakirja on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa. Järjestämisluvassa on määritelty ne tutkinnot (perustutkinnot, ammattitutkinnot sekä erikoisammattitutkinnot), mitä koulutuksen järjestäjä voi myöntää. Toinen keskeinen tieto on rahoituksen pohjan muodostava tieto koulutuksen järjestäjän enimmäisopiskelijavuosista. Kajaanin kaupungilla ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 2561. Lisäksi opiskelijavuosia kerryttävät ammattitutkinnot ja erityisammattitutkinnot sekä työvoimakoulutus.

Ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa on kaksi väylää: yhteishaku sekä jatkuva haku. Yhteishakuun esitetään ne tutkinnot, mihin oppilaitoksella on järjestämislupa sekä valmius toteuttaa opinnot. Se, mitä määriä yhteishakuun tarjotaan, menettää sinällään keskeisen ohjaavan merkityksen, koska jatkuvan haun kautta hakijoita voi tulla tutkintoihin ympäri vuoden. Mikäli haettaviin ryhmiin on runsaasti hakijoita yhteishaussa, yhteishakujärjestelmä ohjaa opiskelijoita varasijojen kautta muihin opintoihin tai opiskelija voi hakeutua jatkuvan haun avulla haluamiinsa opintoihin. Mikäli yhteishaussa hakijoita on vähän, jatkuvalla haulla pyritään täydentämään ja hankkimaan lisää opiskelijoita.

Työvoimakysyntä tällä hetkellä on käytännössä kaikilla elinkeinosektoreilla voimakasta. Muutos vuoden takaiseen on ollut voimakas ja työvoiman kysynnän ennustaminen aloittain on hankalaa. Työvoimakysynnän suuntaaminen myös vastaavaan koulutuskysyntään ei ole kuitenkaan helppoa. Hakijat eivät välttämättä suuntaudu niille aloille, missä olisi suurin työvoimatarve, hakijoiden kiinnostuksen pohjalla on myös muita tekijöitä. Koulutustarjonnan on tasapainoiltava elinkeinoelämän tarpeiden ja hakijoiden toiveiden välimaastossa. Tarjonnan on myös vastattava opiskelijoiden kiinnostukseen, jolloin ohivuotoa maakunnan ulkopuolelle olisi mahdollisimman vähän. 

Kevään 2022 peruskoulun päättävän (peruskoulun 9-luokkalaisten määrä 26.9.2021) ikäluokan koko on Kainuussa 755 (keväällä 2021 770) oppilasta ja Kuusamossa 163 (keväällä 2021 180) oppilasta. 

Perusopetuksessa päättävä ikäluokka säilyy kohtuullisen vakaana Kainuun ja Kuusamon osalta seuraavat kuusi vuotta, mutta kääntyy sen jälkeen taas laskuun, jos merkittävää positiivista muuttoliikettä ei tapahdu.

Aloituspaikkoja perustutkintoihin on kokonaisuudessaan 616, mistä Kajaanissa 488, Vuokatissa 18 ja Kuusamossa 110. Lisäksi yhteishaun yhteydessä toteutetaan tutkintoon valmistavaan (TUVA) -koulutuksen haku, mihin paikkoja varataan Kuusamoon 10 ja Kajaaniin 35 kpl. Näin kokonaisaloituspaikkamäärä on Kainuun ammattiopistossa 54 suurempi kuin kevään 2021 yhteishaussa.

Kajaanin lukio
Lukiokoulutuksen osalta valtiovalta ei rajoita koulutuspaikkojen määrää. Kajaanin lukion aloituspaikkamäärä pidetään nykyisellä tasolla eli tarjolla on 180 lukiopaikkaa, joista 20 on musiikin erityistehtävässä.
Kokonaisuudessaan Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksessa on tarjolla vuoden 2022 kevään yhteishaussa yhteensä 841 opiskelupaikkaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy edellä esitetyt aloituspaikkamäärät ja valtuuttaa koulutusliikelaitoksen johtajan tekemään tarvittaessa aloituspaikkojen määriin pieniä muutoksia.

Päätös

Hyväksyi


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnalle.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.