Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Koulutusliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

KAJDno-2021-557

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus on 8.6.2021 § 120 antanut ohjeet vuoden 2022 talousarvion ja 2023–2024 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvio-ohjeen mukaan liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle tässä ohjeessa esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle.

Liikelaitoksen talousarvio sisältää tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tuloskortin. Tuloskortissa esitetään liikelaitokselle asetettavat sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut. Talousarvion laadinnassa tunnistetaan ja arvioidaan myös taloussuunnitelmakauden tavoitteisiin ja organisaation toimintaan kohdistuvia riskejä. Merkittävimmät riskit ja sisäisen valvonnan toimenpiteet ovat mukana tuloskortilla.

Kuntalain (365/1995) mukaan valtuusto päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Koulutusliikelaitoksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat:

Tuottovaatimus: peruspääoman korko

Tilikauden ylijäämä: >0 euroa ennen varauksia

Koulutusliikelaitoksen liikevaihdon on arvioitu olevan vuonna 2022 noin 33,5 milj. €. Liikevaihdon suurimmat erät ovat ammatillisen koulutuksen valtionosuus (28,0 M €.) sekä lukiokoulutuksen valtionosuus (3,7 M €). Tukia ja avustuksia liikelaitokselle arvioidaan tulevan 1,7 M €, joista suurin osa on hankerahoitusta. Liikelaitoksen tulojen osalta suurin riski liittyy ammatillisen koulutuksen valtionosuuden arviointiin. Uusi ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli on ollut käytössä vuoden 2018 alusta lähtien ja KAO on pärjännyt kelluvassa rahoitusjärjestelmässä tähän saakka hyvin. Uuden mallin mukaisessa rahoitusjärjestelmässä yksittäisen koulutuksen järjestäjän rahoituksen vuosittaiset vaihtelut voivat kuitenkin olla merkittäviä. Uusi järjestelmä ei myöskään ole edesauttanut rahoituksen parempaa ennustettavuutta, sillä huomattavia rahoitushakuja toteutetaan myös rahoitusvuoden aikana. Valtiovalta on varannut ammatillisen koulutuksen rahoitukseen hieman yli 2 mrd €. Kokonaissumma on kiinteä ja kaikki koulutuksen järjestäjät käyvät keskinäistä kilpailua opiskelijamäärien ja toiminnallisten tulosten kautta.

Henkilöstökuluja koulutusliikelaitokselle on budjetoitu vuodelle 2022 yhteensä 20,3 M € eli 60 % liikevaihdosta. Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 asti ja talousarviossa on varauduttu ensi vuodelle 1 %:n palkankorotuksiin. Palveluiden ja materiaalien ostoihin on varattu vuodelle 2022 määrärahaa yhteensä 7,8 M €, josta aineiden ja tarvikkeiden osuus on 2,2 M € ja palveluiden ostojen 5,6 M. €. Palveluiden ostojen suurimmat menoerät ovat ateria- ja puhtaanapitopalvelut, joista puhtaanapitoon kohdistuu ensi vuodelle +1 %:n kustannusten nousu ja ateriapalveluihin +2 %. 

Muihin toimintakuluihin on varattu ensi vuodelle 5,7 M €, josta suurin menoerä ovat toimitilojen ja leasinglaitteiden vuokrakustannukset (toimitilat 4,6 M € ja leasingit 0,9 M €). Poistojen ja arvonalentumisten arvioitu määrä vuodelle 2022 on yhteensä 1,4 M €. Tilikauden ylijäämä vuodelle 2022 on 361 000 euroa.

Laajennetun oppivelvollisuuden ja maksuttoman toisen asteen vaikutus näkyy erityisesti aineiden ja tarvikkeiden ostojen kasvuna (+16 % vuoden 2021 talousarvioon verrattuna), leasinglaitevuokrissa (+6 %) sekä jonkin verran myös henkilöstökulujen kasvuna.

Investointimäärärahaa koulutusliikelaitokselle on talousarviossa 900 t. €, joka kohdistetaan eri koulutusalojen kalustohankintoihin.

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024 on liitteenä ja kaupunginhallituksen TA-ohje 2022 oheisliitteenä.

Lisätietoja antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen puh: 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi(a)kao.fi, controller Piia Rissanen puh: 044 362 5897 sähköposti etunimi.sukunimi(a)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talous­arvion vuodelle 2022 ja talous­suunnitelman vuosille 2023-2024 ja esittää sen edelleen Ka­jaanin kaupunginhallituksen ja kau­punginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnalle.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.