Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Edustajien nimeäminen AMKE ry:n yhdistyskokoukseen ja ammatillisen koulutuksen seminaariin Hämeenlinnaan 16.-17.11.2021

KAJDno-2021-1111

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Perustelut

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous pidetään Hämeenlinnassa ti 16.11.2021 klo 16.15. Yhdistyskokouksessa valitaan tänä vuonna AMKE ry hallitukseen kolme jäsentä erovuoroisten tilalle. Lisäksi hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Yhdistyskokouksessa jäsenyhteisöllä on käytettävissään yksi ääni ja kullakin jäsenellä on oikeus valita yhdistyskokoukseen kaksi edustajaa. 

Yhdistyskokouksen yhteydessä järjestetään ammatillisen koulutuksen seminaari, joka on suunnattu koulutuksen järjestäjien luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdolle. Puheenvuoroissa tarkastellaan mennyttä, arvioidaan nykytilannetta ja luodaan suuntaviivoja ammatillisen koulutuksen tulevaisuudelle. Puheenvuoron käyttävät mm. opetusministeri Li Andersson, pääjohtaja Minna Kelhä ja ylijohtaja Petri Lempinen sekä palvelukeskuksen johtaja Kirsi Heinivirta. 

Lisätietoja asiasta antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puhelin 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi@kao.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta päättää nimetä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokoukseen 16.11.2021 puhe- ja äänivaltaa käyttäväksi edustajaksi koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuomisen ja toiseksi edustajaksi Kainuun ammattiopiston rehtori Raimo Sivosen.
 

Päätös

Hyväksyi


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnalle.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.