Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 LISÄPYKÄLÄ: Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen KAJDno-2022-17 (lisäpykälä)

KAJDno-2022-1380

Valmistelija

  • Raisa Ilkko, Vs.. ammattiopiston rehtori, raisa.ilkko@kao.fi

Perustelut

Kuntalain 134 §:n nojalla Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Kuntalain 92 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 42 §:n 9 momentin mukaan liikelaitoksen johtajat valitsevat alaisensa henkilökunnan. 

Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikassa on ollut avoinna määräaikainen ohjaajan työsuhde ajalle 1.11.2022 – 30.6.2023. Ohjaajan työtehtäviin kuuluu opiskelijoiden ohjaaminen ja tukeminen sekä työparityöskentely erityisopettajan kanssa. Ohjaajan työ on oppimisen ohjaamista, nuorten työkyvyn tukemista ja ohjaamisen suunnittelua sekä tuki- ja ohjauspalveluiden antamista ammatillisen koulutuksen opiskelijoille.

Tehtävään haki yhteensä viisi hakijaa, joista kaikki haastateltiin. Hakijoista tehtiin hakijavertailu koulutuksen, työkokemuksen, hakemusten ja haastattelujen perusteella. Haastattelut pisteytettiin hakuilmoituksessa painotetuilla asioilla. Lisäksi pisteytyksessä huomioitiin ajantasainen työkokemus kuntouttavasta työtoiminnasta.

Tehtävään valittiin pisteytyksen ja kokonaisharkinnan perusteella henkilö, joka työskenteli hakuvaiheessa nuoriso-ohjaajana ja on suorittanut kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon koulutuksen kokonaisuudessaan lukuun ottamatta kahta näyttöä. Valittu täyttää vaaditut kelpoisuusvaatimukset. Valitulla henkilöllä on lisäksi laitoshuoltajan ammattitutkinto ja haettuun tehtävään liittyviä täydennyskoulutuksia. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii tehdyn valintapäätöksen kumoamista ja nimittämistään ohjaajan tehtävään hallintolain 6 §:n ja 45 §:n perusteella.  
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raisa Ilkko, Vs.. ammattiopiston rehtori, raisa.ilkko@kao.fi

Edellä lausutun perusteella esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana. 

Päätös

Hyväksyi.