Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Koulutusliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

KAJDno-2022-725

Valmistelija

  • Anu Kuosmanen, Vt. koulutusliikelaitoksen johtaja, anu.kuosmanen@kao.fi
  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus on 21.6.2022 § 144 antanut ohjeet vuoden 2023 talousarvion ja 2024–2025 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvio-ohjeen mukaan liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle tässä ohjeessa esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle.

Liikelaitoksen talousarvio sisältää tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tuloskortin. Tuloskortissa esitetään talousarvion perustelut sekä liikelaitokselle asetettavat sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut. Talousarvion laadinnassa tunnistetaan ja arvioidaan myös taloussuunnitelmakauden tavoitteisiin ja organisaation toimintaan kohdistuvia riskejä. Merkittävimmät riskit ja sisäisen valvonnan toimenpiteet ovat mukana tuloskortilla.

Kuntalain (365/1995) mukaan valtuusto päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Koulutusliikelaitoksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat:

Tuottovaatimus: peruspääoman korko
Tilikauden ylijäämä: >0 euroa ennen varauksia

Talousarviossa esitettävässä tuloslaskelmassa on mukana koulutusliikelaitoksen sisäiset vyörytykset yhteisistä tukipalveluista (5,0 M€). Liikevaihdon on arvioitu vuonna 2023 olevan 39,1 milj. € ja ilman sisäisiä vyörytystuloja 34,1 milj. €. Liikevaihdosta suurimmat erät muodostuvat ammatillisen koulutuksen valtionosuudesta (28,3 M €.) sekä lukiokoulutuksen valtionosuudesta (3,9 M €). Valtionosuuksien on arvioitu kasvavan 1,8 % vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Tukia ja avustuksia liikelaitokselle arvioidaan tulevan 1,7 M €, joista suurin osa on hankerahoitusta. Liikelaitoksen tulojen osalta suurin riski liittyy ammatillisen koulutuksen valtionosuuden arviointiin. Uusi ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli on ollut käytössä vuoden 2018 alusta lähtien. Uuden mallin mukaisessa rahoitusjärjestelmässä yksittäisen koulutuksenjärjestäjän rahoituksen vuosittaiset vaihtelut voivat olla merkittäviä. Uusi järjestelmä ei myöskään ole edesauttanut rahoituksen parempaa ennustettavuutta, sillä rahoitushakuja toteutetaan myös rahoitusvuoden aikana. Valtiovalta on varannut ammatillisen koulutuksen rahoitukseen vuodelle 2023 hieman yli 2 mrd €. Kokonaissumma on kiinteä ja kaikki koulutuksen järjestäjät käyvät keskinäistä kilpailua opiskelijamäärien ja toiminnallisten tulosten kautta.

Henkilöstökuluja koulutusliikelaitokselle on budjetoitu vuodelle 2023 yhteensä 21,4 M €, mikä on 62,8 % ulkoisesta liikevaihdosta. Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimukset olivat voimassa 28.2.2022 asti. Vuoden 2022 palkankorotukset on huomioitu budjetoinnissa, jotka tulivat maksuun elokuussa 2022. Talousarviossa on varauduttu ensi vuodelle 1,81 %:n palkankorotuksiin 1.6.2023 alkaen. Palveluiden ja materiaalien ostoihin on varattu vuodelle 2023 määrärahaa yhteensä 12,4 M €, josta aineiden ja tarvikkeiden osuus on 2,1 M € ja palveluiden ostojen 10,3 M€.  Palvelujen ostot sisältää vastaavasti koulutusliikelaitoksen sisäiset vyörytysmenot (5,0 M€). Ilman sisäisiä vyörytyksiä palvelujen ostoihin on arvioitu 5,3 M€. Palveluiden ostoissa suurimpia menoeriä ovat ateria- ja puhtaanapitopalvelut, ICT-palveluihin liittyvät ostot sekä asiantuntijapalvelut. Aine- ja tarvikeostoissa suurimmat menoerät ovat opetukseen liittyvät tarvike- ja aineostot, oppikirjat sekä kalustohankinnat.

Muihin toimintakuluihin on varattu ensi vuodelle 5,9 M €, josta suurin menoerä ovat toimitilojen ja leasinglaitteiden vuokrakustannukset (toimitilat 4,7 M € ja leasingit 0,9 M €). Poistojen ja arvonalentumisten arvioitu määrä vuodelle 2023 on yhteensä 1,0 M €. Ylijäämä ennen varauksia on 59 739 €. Tilikauden ylijäämä varausten jälkeen on 560 161 €.

Talousarvioon vuodelle 2023 on budjetoitu koulutusliikelaitoksen investointeihin 665 100 €, joka kohdistetaan eri koulutusalojen kalustohankintoihin. Kalustoinvestointien rahoitukseen käytetään Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen kehittämisrahastoa, jonka säännöt johtokunta on hyväksynyt 15.10.2015 (liite). Rahaston saldo tilinpäätöshetkellä 31.12.2021 on 3 514 464,75 € (oheisliite).  Rahastoa käytetään kalustoinvestointeihin vuonna 2023 yhteensä 665 100 €. Rahaston käytöstä päättää johtokunta.

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 on liitteenä ja oheisliitteenä kaupunginhallituksen TA-ohje 2023. 

Lisätietoja antaa koulutusliikelaitoksen vt. johtaja Anu Kuosmanen, puh. 044 797 0828, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi, controller Heidi Manninen, puh. 044 7147 683, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anu Kuosmanen, Vt. koulutusliikelaitoksen johtaja, anu.kuosmanen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025 ja esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Koulutusliikelaitoksen johtokunta hyväksyy, että koulutusliikelaitoksen vuoden 2023 kalustoinvestoinnit, yhteensä 665 100 € katetaan kokonaisuudessaan liikelaitoksen kehittämisrahastoa purkamalla.
 

Päätös

Hyväksyi