Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus

KAJDno-2022-209

Valmistelija

  • Anu Kuosmanen, Vt. koulutusliikelaitoksen johtaja, anu.kuosmanen@kao.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja esittää katsauksen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anu Kuosmanen, Vt. koulutusliikelaitoksen johtaja, anu.kuosmanen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi koulutusliikelaitoksen vt. johtajan katsauksen.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginjohtaja Jari Tolosen helmikuussa asettama Kajaanin toisen asteen koulutuksen selvitys on valmistunut, ja selvitysraportti on luovutettu kaupunginjohtajalle 5.10.2022 Selvitys käynnistettiin osana kaupungin sopeuttamissuunnitelman 2022 laatimista tehtävänä selvittää Kajaanin koulutusliikelaitokseen kuuluvan toisen asteen koulutuksen, Kainuun ammattiopiston (KAO) ja Kajaanin lukion toiminnan järjestämisen vaihtoehtoja sekä toisen asteen koulutuksen ja Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n (KAMK) mahdollisia yhteistyöjärjestelyjä. Tavoitteena oli, että selvitys valmistuu kesäkuussa 2022, mutta selvityksen asettaja, kaupunginjohtaja Tolonen antoi sen tekemiselle lisäaikaa syyskuun loppuun saakka. Selvitysryhmän työn ja päätöksenteon tueksi kaupungin tilintarkastusyhteisö KPMG:ltä hankittiin yleisen tason selvitys, jossa käytiin läpi juridisia, verotuksellisia ja taloudellisia näkökohtia ja muutosten vaikutuksia harkittaessa eri järjestämis- ja yhteistyövaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta ja toiminnallisuutta.

Selvitysryhmän näkemyksen mukaan Kajaanin toisen asteen koulutuksen erityisenä vahvuutena on ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen välinen tiivis yhteistyö, josta myös tulevaisuudessa tulisi pitää erityistä huolta. Nykyinen liikelaitosmalli tai molempien toisen asteen oppilaitosten siirtyminen sivistystoimialalle ovat toisen asteen koulutuksen yhteistyön näkökulmaa korostavan valtakunnallisen linjauksen mukaisia ratkaisuja, mutta henkilöstön kuulemisen perusteella ryhmä suosittaa Kajaanin oppilaitosten toiminnan jatkamista nykyisellä liikelaitosmallilla. 

Selvitysryhmä näkee jatkotyöstettäviä kokonaisuuksia seuraavissa teemoissa: Koulutuspolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, korkeakoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen, yhteistyön tiivistäminen koulutusliikelaitoksen ja KAMK:n kesken sekä koulutusliikelaitoksen hallinnon kehittäminen. Selvitysraportin tulosten ja johtopäätösten käsittely alkaa kaupungin toimielimissä, ja tavoitteena on tehdä tarpeellisiksi katsottavat jatkoratkaisut ja jatkotoimenpiteet sekä tarvittava päätöksenteko mahdollisimman pian syksyn aikana. Asiasta on tiedotettu henkilöstöä 6.10.2022.

Toisen asteen koulutuksen kehittämishanke 
OKM:n toisen asteen koulutuksen kehittämishanke on päättynyt. Tulevaisuuteen esitetään toimenpide-ehdotukset, joilla varmistetaan lukio- ja ammatillisen koulutuksen saatavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös varmistaa oppivelvollisten koulutuksen hyvä saavutettavuus ja laatu sekä vastata jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Jatkuvan oppimisen rahoituksen perusteita ammatillisessa koulutuksessa todennäköisesti tullaan muuttamaan vastaamaan työikäisen väestön tarpeita, samalla yksinkertaistaen järjestelmää. Koulutusliikelaitos toimii nykyisellään tiiviissä yhteistyössä toisella asteella lukion ja ammatillisen koulutuksen kanssa ja tältä osin jo kehittämishankeen suositusten mukaisesti.

Toyotan järjestämislupa KAO:lle
Toyota Auto Finland Oy on 22.8.2022 hakenut opetus- ja kulttuuriministeriön sille myöntämän ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan peruuttamista. Hakemuksen peruuttaminen on haettu siten, että peruutettavan luvan tehtävät ja sisältö siirretään kokonaisuudessaan 1.1.2023 lukien Kajaanin kaupungille ja Kainuun ammattiopistolle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antamallaan erillisellä päätöksellä (VN/22876/2022) päättänyt peruutettavan luvan tehtävien ja sisällön siirtämisestä Kajaanin kaupungille. KAO on erikoistunut automaahantuojien jälleenmyyjien henkilöstön tutkintoon johtaviin koulutuksiin koko valtakunnan alueella (vastuutoimija Vantaan toimipaikka). Tehtävän siirto ei edellytä muutosta järjestettäviin tutkintoihin, Kajaanin kaupungilla on jo Ajoneuvoalan ammattitutkinnon järjestämisoikeus.

Kainuun ammattiopistolla Kajaanissa ja Vuokatissa järjestettiin Toyotan kummikoulutapahtuma 13.-14.10.2022, jossa paikalla oli ammatillisen koulutuksen Toyota Finland kummikoulut: 9 koulutuksen järjestäjää ja 30 osallistujaa sekä Toyotan maahantuojien edustus.

Kuusamon kaupungin ja Kajaanin kaupungin yhteistyösopimus koskien toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämistä
Kuusamon kaupunki sekä Kajaanin kaupunki ovat tehneet vuonna 2008 yhteistyösopimuksen toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan siirrosta Kuusamon kaupungilta Kajaanin kaupungille. Sopimuksella turvataan ammatillisen koulutuksen saatavuus ja sen kehittäminen Kuusamossa. Sopimusta on päivitetty vastaamaan tämän päivän tarpeisiin. Kuusamon kaupunginhallitus on hyväksynyt sopimuksen 21.9.2022 ja Kajaanin kaupunginhallitus käsittelee sopimusta marraskuun kokouksessaan. Sopimuksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2023. KAO Kuusamon toimipaikassa on tällä hetkellä opiskelijoita noin 500. 

KAO 60 -vuotta avoimet ovet ja kutsuvierastilaisuus järjestettiin Kainuun ammattiopistolla Ravintola Kisällissä 5.10.2022. Paikalla lämminhenkisessä juhlassa oli omaa henkilöstöä, opettajien ja opiskelijoiden lisäksi myös KAO:n entisiä työntekijöitä, johtokunnan jäseniä sekä edustajia kollegaoppilaitoksista ja työelämäyhteistyökumppaneilta.