Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Koulutusliikelaitoksen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

KAJDno-2017-233

Perustelut

Suomen talouskasvun ennustetaan olevan vuosikymmenen lopussa noin 1,5 % vuodessa. Talouden aktiviteetit eivät ole enää pelkästään kotimaisen kysynnän varassa, vaan myös vienti vetää hyvin. Teollisuuden kääntyminen reippaaseen kasvuun tukee myös tuottavuuden nopeaa kohentumista. VM:n arvion mukaan yksityisen kulutuksen kasvu on suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Kulutuksen kasvua tukevat työllisyyden koheneminen, kotitalouksien reaalitulojen kasvu sekä kuluttajien odotusten vahvistuminen.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Kainuun ja Koillismaan talousnäkymät ovat positiiviset ja kehitys jatkuu samankaltaisena lähitulevaisuudessa. Erityisesti pk-yritysten liikevaihto on vahvalla kasvu-uralla. Kainuun maakunnan seutukuntien välinen eriytyminen voimistuu elinkeinoelämän kasvun ja työpaikkojen keskittyessä Kajaanin seutukuntaan. Työvoiman saatavuuden ongelmat voivat pahimmillaan muodostua esteeksi pk-yritysten kasvulle, tehokkaita ja vaikuttavia ratkaisuja ongelmaan voidaan löytää laadukkaan koulutuksen kautta.

Suomalainen, perinteinen koulutus- ja sivistyspolitiikka on osittain hiipunut kestävyysvajeen puristuksessa kuluvalla vuosikymmenellä. Koulutusleikkaukset ovat koskeneet raskaasti toisen asteen koulutuksen järjestämistä. Koulutusjärjestelmä ei ole kyennyt vastaamaan uskottavasti ajan muutosvaateisiin, vaan oppilaitoksissa on ajauduttu jatkuvaan kustannusten karsimiseen ja sitä on jopa alettu kutsua kehittämiseksi. Päättäjämme eivät näytä enää entisessä määrin uskovan koulutuksen kykyyn uudistua ja uudistaa yhteiskuntaa. Oppimista tapahtuu valtavasti myös oppilaitosten ulkopuolella.

Globalisaatio, digitalisaatio ja robotiikka (GRD-ilmiö) sekä väestön ikääntyminen ja muuttoliike luovat uutta maata ja maailmaa. Kehittyvä teknologia tullee lopettamaan valtavan määrän ihmistyötä. Mitä teknologian kehittyminen ei vie työstä pois, sen globalisaatio voi heittää ihan minne tahansa. Yksilöiltä ja yhteiskunnalta vaaditaan jatkossa entistä enemmän uudistuvia tietoja ja taitoja, joita ei synny ainakaan kokonaan ilman koulutusta. Digitalisaatio läpäisee kaiken, ja oppiminen on suurimmassa murroksessa vuosikymmeniin.

Eri ikäisten opiskelijoiden valmiudet ja motivaatio ovat yhä moninaisempia. Maahanmuuttajat vaativat erityistä huomiota selviytyäkseen opinnoista.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen strategiassa on yhteiskunnan koulutushaasteeseen pyritty vastaamaan. Koulutusliikelaitos haluaa olla toiminta-alueensa kasvun ja innostuksen veturi. Keskeisenä ja kantavana periaatteena on se, että innostusta ei voi opettaa, mutta se voi tekijöistä tarttua. ”Tartutetaan innostusta toisiimme”. Palvelulupaus: kaikki opiskelijamme työllistyvät ja menestyvät elämässään (enempää ei koulumaailmassa voida luvata).

Vuonna 2017 ammatilliseen koulutukseen kohdistui historian suurin 220 miljoonan euron rahoituksen leikkaus, minkä rinnalla myös nuorten aikuisten osaamisohjelma lopetettiin. Ammatillisen koulutuksen rahoitus oli vuonna 2017 jo 310 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2013. Työvoimakoulutuksen resurssit suuntautuivat aiempaa enemmän kotouttamiskoulutukseen.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen muutoksista tällä vuosikymmenellä kertoo hyvin se, että rahoitus on vuonna 2018 euromäärältä ja ostovoimalta pienempi kuin vuonna 2009. Rahoituksen reaaliarvo on supistunut 11 prosenttia. Koulutukseen osallistuneiden määrä on Tilastokeskuksen mukaan lisääntynyt koko Suomen tasolla 16,5 prosenttia eli 46 500 henkilöllä vuodesta 2009 vuoteen 2016, jolta tuoreimmat luvut ovat saatavissa.

Vuonna 2017 eduskunta hyväksyi esitykset uudeksi laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja koulutuksen rahoitusjärjestelmäksi, joita oli valmisteltu osana hallitusohjelman mukaista ammatillisen koulutuksen reformia. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on laskenut pysyvästi alemmalle tasolle ja vuoden 2018 alusta uusi rahoitusjärjestelmä palkitsee nykyistä huomattavasti enemmän toiminnan tuloksellisuudesta.

Lukiokoulutuksen uudistaminen käynnistynee vuoden 2018 aikana ja siinä tullee olemaan yhteisiä piirteitä ammatillisen koulutuksen kanssa ainakin rahoitusmallin tuloksellisuuden osalta.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos on sopeuttanut toimintojaan rajusti viimeisen viiden vuoden aikana. Liikelaitoksen tulee tulla toimeen omalla tulorahoituksellaan (valtionosuudet).

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen vuoden 2018 talousarviossa liikevaihdoksi arvioidaan 29,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto on noin 2,1 miljoonaa euroa (7 %) pienempi kuin vuoden 2017 talousarviossa. Vuoden 2016 tilinpäätöksestä liikevaihto pienenee 6,4 miljoonaa euroa (18 %). Liikevaihdosta suurin osa (noin 93 %) tulee ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksesta. Taloushallinnon palveluntuottajan vaihdoksesta johtuen liikelaitoksen tuloslaskelmakaava on hieman muuttunut vuoden 2017 alusta, joten liikevaihdon erät ennen vuotta 2016 ja 2017 jälkeen eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitus on vuonna 2018 vastaava kuin vuonna 2017 eli noin 3,3 miljoonaa euroa. Lukion rahoituksen osuus koko liikelaitoksen liikevaihdosta on 11 %.

Työvoimakoulutusten osuus liikevaihdosta arvioidaan olevan vuonna 2018 noin 1,0 miljoonaa euroa. Vähennystä vuoteen 2017 on noin 45 %. Tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus siirtyy vuoden 2018 alusta opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle. Tutkintoon johtamattomat, arvonlisäverolliset, niin kutsutut kovan rahan koulutukset on siirretty yhtiöittämisvelvoitteen mukaisesti Edukai Oy:lle, minkä vuoksi koulutusliikelaitoksen tulot pienenevät näiden koulutusten osalta. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos (Kajaanin kaupunki) omistaa 100 %:sti Edukai Oy:n.

Liiketoiminnan muut tuotot, jotka koostuvat pääasiassa hanketuloista, pysyvät vuoteen 2017 verrattuna samana eli 1,6 miljoonaa euroa.

Kulujen osalta materiaalien ja palveluiden osuus on 7,4 miljoonaa euroa. Palveluiden ostoissa on varauduttu ict-palveluiden ja asiantuntijapalveluiden kustannusten nousuun noin 10 %. Henkilöstökulut vuonna 2018 ovat 17,4 miljoonaa euroa. Vähennystä vuoteen 2017 on 1,7 miljoonaa euroa (10 %). Henkilöstökulut ovat liikevaihtoon suhteutettuna 59 %.

Poistojen määrä vuonna 2018 kasvaa vuoteen 2017 verrattuna 40 % ollen 650 000 euroa. Liiketoiminnan muut kulut ovat 5,7 miljoonaa euroa ja pienenevät vuoteen 2017 verrattuna 4 %.

Negatiivisten korkojen vuoksi peruspääoman korkoa on budjetoitu vuodelle 2018 vain 330 euroa. Liikelaitoksen tulostavoite vuodelle 2018 on 6 567 euroa.

Koulutusliikelaitoksen toiminta käynnistyi 1.1.2013. Päätoimista henkilöstöä on vähennetty viiden vuoden aikana 180 henkilöllä, päätoimisen henkilöstön määrä on tällä hetkellä 310 henkilöä. Toimitiloja on samassa ajassa vähennetty yli 20 000 m2. Näillä toimenpiteillä on varauduttu jo suoritettuihin ja vielä edessä oleviin opiskelijakehityksestä johtuviin rahoitusleikkauksiin. 

Lisätietoja asiasta antavat koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puhelin 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi ja talouspäällikkö Piia Rissanen, puhelin 044 362 5897, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2020 ja esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §