Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään joko paperisena tai sähköisenä jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Johtokunta myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden talouspäällikkö Piia Rissaselle, va. rehtori Markku Nissiselle, rehtori Raimo Sivoselle, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja/rehtori Turo Kilpeläiselle ja Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aki Räisäselle.

Päätös

Hyväksyi päätösehdotuksen ja myönsi puhe- ja läsnäolo-oikeuden talouspäällikkö Piia Rissaselle, kehittämispäällikkö Anu Kuosmaselle, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja/rehtori Turo Kilpeläiselle ja Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aki Räisäselle.

Lisäksi päätettiin ottaa käsittelyyn lisäpykälä § 53 Nimenkirjoitusvaltuutus.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §