Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Koulutusliikelaitoksen toimintasäännön muutos

KAJDno-2020-766

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännössä ei ole määritetty tarkasti koulutusliikelaitoksen viranhaltijoiden toimivaltaa ja vastuita. Koulutusliikelaitoksen johtokunta voi päätöksellään määrittää viranhaltijoiden toimivaltaa ja vastuita organisaation toimintaa ja tarvetta vastaavaksi. 

Kajaanin kaupungin hallintosääntöä on täydennetty laatimalla Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen viranhaltijoiden toimivaltaa määrittävä toimintasääntö. Toimintasääntöön on määritelty koulutusliikelaitoksen johtajan toimivalta hallintosääntöä täydentäen, johtokunnan delegoimat tehtävät ja julkista vallankäyttöä tehtävissään käyttävien viranhaltijoiden toimivalta ammatillisen koulutuksen lain 531/2017 ja lukiolain 714 /2018 mukaisesti.

Toimintasääntö on hyväksytty koulutusliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 28.5.2020 § 12 ja sitä on täydennetty 3.9.2020 § 24 ja 7.10.2021 § 26.

Toimintasääntöön tehdään muutoksia koulutusliikelaitoksen johdossa tapahtuneiden muutosten ja tehtävien uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä. Kehittämispäällikön päätösvaltaan kuuluvia tehtäviä siirretään tulosyksiköiden koulutuspäälliköille. Koulutuspäällikölle siirrettävät päätösvalta-asiat ovat oppisopimusten ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä työnantajan kanssa tehtävien sopimusten allekirjoittaminen, päätösvalta oppisopimuksen purkamisesta ja keskeyttämisestä, oppisopimuskoulutuksen hankintaa koskevista asioista, oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista ja maksamisesta opiskelijalle, koulutuskorvausten maksamisesta oppisopimustyönantajalle. Koulutuspäälliköllä on päätösvalta ottaa oman tulosyksikkönsä laajennettujen oppisopimusten oppisopimusopiskelijat ja hyväksyä laajennettujen oppisopimusten oppisopimusopiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma ja sen päivitykset (liite 1).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen viranhaltijoiden toimivaltaa tarkentavan, täydennetyn toimintasäännön Kajaanin kaupungin hallintosääntöä tarkentavana asiakirjana.

Päivitetty toimintasääntö korvaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan kokouksessaan 7.10.2022 § 26 (KAJDno-2020-766) hyväksymän toimintasäännön.

Johtokunnan hyväksymisen jälkeen toimintasääntö on voimassa 1.5.2022 alkaen toistaiseksi. Mikäli toimintasääntöä on tarve muuttaa, voidaan muutokset tehdä johtokunnan uudella päätöksellä.

Päätös

Hyväksyi