Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Koulutusliikelaitoksen talouden seurantaraportti 1.1.-31.3.2022

KAJDno-2022-167

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tulos ajanjaksolla 1.1.-31.3.2022 on noin 4 000 euroa alijäämäinen. Jaksotetun talousarvion mukaisesti liikelaitoksen tulos on kolmen kuukauden jälkeen alijäämäinen noin 215 000 euroa, joten talouden toteuma on huomattavasti budjetoitua parempi. Raportointikauden mukainen liikevaihto on 8,1 miljoonaa euroa, josta suurimmat erät ovat ammatillisen koulutus vos (6,8 M eur) ja lukiokoulutuksen vos (noin 1 M eur). Liiketoiminnan muita tuottoja (erilaiset tuet ja avustukset) on kertynyt noin 190 000 euroa.

Kustannusten osalta materiaalien ja palveluiden toteuma on noin 1,6 M euroa. Ostojen toteuma jää sekä aineiden ja tarvikkeiden että palveluiden ostojen osalta alle jaksotetun talousarvion. Syksyn oppimateriaalitarvikkeiden hankinnat painottuvat loppukeväälle, joten materiaalien ja tarvikkeiden osalta suurempi kustannuserä toteutuu osavuosiraportointikaudella (1.1.-30.6). Materiaalihankintoihin on varattu budjettia oppivelvollisten oppilaiden toiseen erään, joka aloittaa toisen asteen koulutuksensa elokuussa.

Henkilöstökulujen toteuma on noin 5,2 M euroa ja toteuma sisältää lomapalkkajaksotusta noin 290 000 euroa (ei raportoitu aikaisempina vuosina). Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma on noin 1,5 M euroa ja toteuma menee vuokrakulujen osalta hieman budjetoitua suurempana.

Kokonaisuutena koulutusliikelaitoksen talouden toteuma on tarkasteluajanjaksolla toteutunut budjetoitua paremmin. Yleinen hintatason nousu, tulevat palkkaratkaisut, oppivelvollisuuteen liittyvät materiaalihankinnat sekä ammatillisen koulutuksen osalta kuluvan vuoden lisärahoituspäätösten tulokset ovat merkittävässä osassa koko liikelaitoksen loppuvuoden tuloksen muodostumisen kannalta.

Talouden toteumaraportti 1.1.-31.3.2022 on esitetty oheisliitteessä ja esitellään tarkemmin johtokunnan kokouksessa.

Lisätietoja asiaan liityen antavat koulutusliikelaitoksen vt.johtaja Raimo Sivonen, p. 044 308 9175, sähköposti etunimi.sukunimi@kao.fi ja controller Piia Rissanen, p. 044 362 5897, sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.