Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kajaanin lukion opetussuunnitelman muutos

KAJDno-2021-472

Valmistelija

  • Jaana Kilpelänaho, Kajaanin lukion rehtori, jaana.kilpelanaho@kajaaninlukio.fi

Perustelut

Lukiolain (714/2018) mukaan koulutuksenjärjestäjän tulee laatia opetussuunnitelma, jossa päätetään opetuksen, opintojen ohjauksen ja oppimisen tuen toteuttamisesta, opiskelijoille tarjottavista opintojaksoista ja niihin osallistumisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista sekä opetuksen tarkemmista tavoitteista ja sisällöistä. Opetussuunnitelma hyväksytään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitetuille oppimäärille. Nuorten oppimäärän opetussuunnitelma on hyväksytty johtokunnassa 6.5.2021 § 12.

Nuorten oppimäärän opetussuunnitelmaan on syytä tehdä opintojen käytännön järjestelyiden takia muutos, jossa pitkän matematiikan opintojakso MAA8+MAA9 puretaan kahdeksi erilliseksi opintojaksoksi. Erillisinä opintojaksot voidaan ryhmitellä paremmin opiskelijoiden työjärjestyksiin. 

Esitetään Kajaanin lukion nuorten oppimäärän opetussuunnitelmamuutoksen hyväksymistä. 
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy Kajaanin lukion nuorten oppimäärän opetussuunnitelmamuutoksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi