Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Syksyn 2018 kokousaikataulu

KAJDno-2018-596

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosääntö mahdollistaa myös sen, että toimielin voi pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (tai vaihtoehtoisesti pääsääntöisesti sähköisesti). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Asianhallintajärjestelmä mahdollistaa paperittoman kokouksen (tai pääsääntöisesti paperittoman kokouksen). Kaupunginhallitus on 14.11.2017 § 257 päättänyt, että kaikki toimielimet ottavat käyttöön 1.1.2018 alkaen sähköisen kokousjärjestelmän. Paperisia esityslistoja ja liitteitä ei enää toimiteta.

Sähköisen kokouksen pitämisen edellytys on kuntalain mukaan, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä (osallistujat eivät ole tällöin fyysisesti läsnä kokouspaikalla). Tarkoituksenmukaisinta on ainakin aluksi kokoontua samaan kokoustilaan yhteyksien varmistamiseksi. Jäsenet voivat tällöinkin työskennellä sähköisessä kokousympäristössä ilman paperitulosteita (tai pääsääntöisesti ilman paperitulosteita). Pöytäkirja laaditaan sähköisessä kokousympäristössä kokouksen aikana.

Lisätietoja asiasta antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puh. 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunnan syksyn 2018 kokoukset pidetään seuraavasti:
- to 16.8. klo 13 
- to 20.9. klo 13 (varapäivä)
- to 25.10. klo 13 TA 2019, kokous pidetään Kuusamossa, pe 26.10. seminaaripäivä
- to 13.12. klo 15

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Tiedoksi asianosaisille

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §