Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kajaanin kaupungin lukiokoulutuksen historian kirjoittaminen

KAJDno-2018-595

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Perustelut

Menneisyyden tunteminen on keskeinen asia nykyisyyden ymmärtämisessä ja tulevaisuuden hahmottamisessa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen osalta on Kajaanissa julkaistu muutamia historiakirjoja.  Aarre Läntisen kirjoittama Kainuun ammattioppilaitoksen historia ”Opinsaunasta leivänsyrjään” julkaistiin vuonna 1997 ja Reijo Heikkisen kirjoittama ”Kajaanin ammattikurssikeskuksesta Edukaihin – Koulutuksella konkariksi” julkaistiin vuonna 2006. Erilaisia pienempiä historiikkeja on myös koottu muutamia. 

Lukiokoulutuksen osalta kirjallista materiaalia on vähemmän, lähinnä yksittäisiä artikkelikokoelmia. Muutama vuosi sitten Linnan lukion entiset opettajat ja oppilaat kokosivat omakustannekirjan artikkelien muodossa Linnan lukion vaiheista.

Kajaanilainen historioitsija Reijo Heikkinen on julkaissut vuonna 1993 ”Kun kansakoulu tuli Kajaaniin - Kajaanin kansakoulu 120 vuotta. Ja lisäksi ”Kasvatus ja koulutus Kainuussa - Kainuun koulutusjärjestelmän kehitys syyskuuhun 1945 mennessä (väitöskirja) vuonna 1995. Heikkinen on myös julkaissut Kajaanin OKL 100 vuotta ja paljon muuta paikallishistorioiden saralla.

Kajaanin tyttökoulu ja Kajaanin alkeiskoulu yhdistyivät vuonna 1895 siten, että kaupunkiin syntyi Kajaanin 5-luokkainen porvari- ja keskikoulu, josta ryhdyttiin käyttämään nimeä Kajaanin yhteiskoulu ja sillä oli oikeus antaa keskikoulutodistuksia. Koulu oli kaupungin ylläpitämä eikä valmistanut vielä oppilaita yliopistoon. Kajaanilaisen lukiokoulutuksen voidaan katsoa alkaneen vuodesta 1906 lähtien, jolloin Kajaanin kaupunginvaltuusto päätti laajentaa Kajaanin yhteiskoulua 8-luokkaiseksi yliopistoon johtavaksi oppikouluksi. Vuonna 1909 kahdeksan ylioppilaskokelasta kirjoitti ylioppilaaksi. Kajaanin yhteiskoulu ja sen työtä jatkanut Kajaanin yhteislyseo muodostivat ajallisen jatkumon. 

Koulutusliikelaitoksen johtaja on keskustellut professori Reijo Heikkisen kanssa Kajaanin lukion historian kirjoittamisesta. KT, VTL, FM, dosentti Reijo Heikkinen on ylivertainen Kainuun historian tuntija ja hän on erikoistunut juuri opetuksen historiaan. Heikkinen työskennellyt Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutusyksikössä vuosina 1978-2013 ja Oulun yliopistossa 2013-2014. Hän on toiminut Oulun yliopistossa kasvatustieteen, erityisesti kasvatushistorian dosenttina vuodesta 1996 lähtien. Toimenkuvaan ovat kuuluneet kouluhistoriat ja yleinen koulutuksen historia Suomessa. Vuonna 2012 Heikkinen sai professorin arvonimen tutkimuksellisista ansioista ja hän on julkaissut tähän mennessä 55 teosta ja lähes 1 000 muuta tieteellistä ja populaarijulkaisua. 

Koulutusliikelaitoksen johtaja ja Reijo Heikkinen ovat neuvotelleet seuraavat ehdot mahdolliselle historiahankkeelle: Kirjoitetaan Kajaanin opillisen koulutuksen vaiheita käsittelevä historiateos, jossa tarkastellaan ennen muuta kaupungissa vuonna 1895 perustetun Kajaanin yhteiskoulun ja sen työtä jatkaneiden oppikoulujen vaiheita sekä Kajaaniin 1.1.1977 liitetyssä Kajaanin maalaiskunnassa ja 1.1.2007 liitetyssä Vuolijoen kunnassa toimineiden lukioiden vaiheita. Teoksen painopiste olisi ennen muuta Kajaanin yhteiskoulun, Kajaanin yhteislyseon ja Kajaanin tyttölyseon vaiheiden tarkastelussa sekä niiden yhteensulautumisen kuvauksessa samoin kuin Karangan ja Vuolijoen lukioiden vaiheiden tarkastelussa ja liittämisessä Kajaanin lukioon.  

Teos olisi kasvatus- ja kouluhistoriallinen tutkimus, jossa kirjallisen ja suullisen lähdeaineiston avulla pyritään kuvaamaan opillisen ja lukiokoulutuksen kehitystä ja muutoksia vuosikymmenten saatossa samoin kuin opettajien ja oppilaiden toimintaa. Historia painottuu vuosiin 1895–2013, mutta siinä huomioidaan myös opillisen koulutuksen varhaisvaiheet ja käsittely ulottuu aina vuoteen 2020 saakka.  

Teoksen päälähteinä käytetään toiminnan aikana syntyneitä pöytäkirjoja, vuosikertomuksia, toimintakertomuksia, muistioita ja kirjelmiä, jotka on tallennettu Kajaanin kaupunginarkiston ja Oulun maakunta-arkiston sekä Kansallisarkiston kokoelmiin. Lisäksi pyritään hyödyntämään  toiminnassa pitkään mukana olleiden opettajien ja muun henkilökunnan sekä koulua käyneiden oppilaiden muistitietoa. Opetuksen vaiheista on myös lehtimateriaalia ja leikekirjoja. Kirjoittamisen tueksi ja avuksi nimetään erillinen historiatoimikunta.    

Teoksen laajuus tulisi olemaan tekstinä ja kuvina kaikkiaan kahtakymmentä (20) painoarkkia eli 320 sivua. Tähän sisältyisi myös monipuolinen mustavalko- ja värikuvitus. Historiateoksen kirjoittamisesta maksetaan kokonaiskirjoituspalkkiona 40 000 euroa, joka maksetaan yhtenä eränä vasta teoksen valmistuttua. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos sitoutuu korvaamaan kirjoittamistyön tekemisestä aiheutuvat kopiointikulut, arkisto- ja tutkimusmateriaalin keruumatkat julkisen kulkuneuvon mukaan. 

Kirjoituspalkkio sisältää oikoluvun ja ohjeiston valokuva-aineiston ja muun visuaalisen materiaalin sijoittamisesta kirjaan.   

Teettäjä tekee erillisen sopimuksen kirjan taittajan kanssa ja valitsee myös sen kirjapainon, jossa kirja painetaan. Kirjoja painetaan 1 000 kappaletta ja painokustannuksiksi tulee nykyhintatason mukaan noin 7 000 euroa, kielentarkastus 1 000 euroa ja taitto 2 000–3500 euroa eli yhteensä noin 11 000–12 500 euroa. Kirjan kokonaiskustannusarvio on noin 50 000–52 500 euroa kirjoituspalkkio mukaan luettuna. Lisäksi pienen kustannuserän aiheuttaa Kainuun museolta hankittava kuvitus. Vanhoja koulukuvia lienee hankittava myös Kuvakeskus Hynniseltä, jolla on kuvamateriaalia noin vuosisadan ajalta. Reijo Heikkisellä on myös runsaasti omia tähän aiheeseen liittyviä kuvia, jotka ovat käytössä teokseen ilman korvausta. 

Kajaanin lukion historiasta saadaan myös jonkin verran kirjanmyyntituloja kustannusten peittämiseksi.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puhelin 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta päättää käynnistää Kajaanin lukion historian kirjoittamisen. Kirjoittajaksi valitaan professori Reijo Heikkinen ja liikelaitoksen johtaja valtuutetaan laatimaan hänen kanssaan ohessa olevien periaatteiden mukaisen kirjoittamissopimuksen. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 60 000 €:a. Historiahanke rahoitetaan Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen kehittämisrahaston kautta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnalle.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.