Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä,​ jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään joko paperisena tai sähköisenä jäsenille tai muille,​ joilla on läsnäolo-​oikeus tai velvollisuus toimielimen kokouksessa,​ vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo-​ ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouksen päätteeksi oli iltakoulu klo 15.00 - 17.05.