Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Koulutusliikelaitoksen johtajan sijaiset ja nimenkirjoitusoikeus

KAJDno-2021-1318

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Edellinen sijaisuuspäätös on tehty vuoden 2017 voimassa olleen hallintosäännön mukaan. Vuonna 2017 toiminut koulutusliikelaitoksen johtokunta delegoi päätöksellään 5.10.2017 § 45 (KAJDno-2017-1385) koulutusliikelaitoksen johtajan nimeämään sijaisensa. Liikelaitoksen johtaja on tehnyt sijaisuuksista viranhaltijapäätöksen KAJDno-2017-1513. Päätöksessä varsinaiseksi johtajan sijaiseksi on nimetty Kainuun ammattiopiston rehtori ja tulosyksikön koulutuspäällikkö. Sijaiselle on aina toimiessaan liikelaitoksen johtajana nimenkirjoitusoikeus.

Voimassa olevan Kajaanin kaupungin hallintosäännön 3. luvun 22 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta määrää liikelaitoksen johtajalle sijaisen, joka hoitaa liikelaitoksen johtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen ja varalta toisen sijaisen, mikäli varsinainen sijainen on poissa tai esteellinen. Voimassa oleva koulutusliikelaitoksen toimintasääntö on hyväksytty johtokunnassa 7.10.2021 § 26. Toimintasäännön mukaan koulutusliikelaitoksen johtajalla ei ole enää toimivaltaa sijaisten nimeämiseen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtajan sijaisuudet sidotuiksi rehtorin virkoihin siten, että koulutusliikelaitoksen johtajan varsinaiseksi sijaiseksi määrätään Kainuun ammattiopiston rehtori. Varsinaisen sijaisen ollessa poissa tai esteellinen määrätään koulutusliikelaitoksen johtajan toiseksi sijaiseksi Kajaanin lukion rehtori. Sijaisella on aina toimiessaan liikelaitoksen johtajana nimenkirjoitusoikeus.

Johtokunnan päätös kumoaa aiemmin tehdyn viranhaltijapäätöksen.

Päätös

Hyväksyi