Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu lähetetään sähköisenä jäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 9.12.2021 sähköisenä kokouskutsuna ja julkaistu kaupungin verkkosivuilla 10.12.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi