Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ammatillisen koulutuksen monijäsenisen toimielimen jäsenen ja puheenjohtajan vaihto

KAJDno-2021-1032

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Rehtori, raimo.sivonen@kao.fi

Perustelut

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (2017) 93 § määritellään ammatillisessa koulutuksessa annettavista kurinpitotoimista. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Monijäseninen toimielin tekee myös tarvittaessa päätökset opiskeluoikeuden palauttamisesta. Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja määräaikaisesta asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 4.5.2017 päättänyt antaa ammattiopiston rehtorille oikeuden tehdä nämä päätökset.

Monijäsenisessä toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksenjärjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Edellisen toimielimen toimikausi on alkanut 1.6.2018.

Toimielimen puheenjohtajan nimeää koulutuksen järjestäjä ja puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla. 

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 7.10.2021 § 25 nimennyt toimielimen ja nimennyt rehtori Raimo Sivosen toimimaan toimielimen puheenjohtajana. Rehtori Raimo Sivonen on pyytänyt eroa toimielimen jäsenyydestä 1.1.2022 alkaen siirtyessään organisaatiossa muihin tehtäviin ja eläkkeelle 1.9.2022 alkaen.

Kainuun ammattiopiston rehtorina aloittaa 1.1.2022 Anu Kuosmanen. On perusteltua, että rehtori on toimielimen jäsen sekä myös toimielimen puheenjohtaja.

Lisätietoja asiasta antaa rehtori Raimo Sivonen, puh. 044 308 9175, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta myöntää rehtori Raimo Sivoselle eron monijäsenisen toimielimen jäsenyydestä 31.12.2021 alkaen ja nimeää hänen tilalleen rehtori Anu Kuosmasen 1.1.2022 alkaen. Samalla johtokunta nimeää rehtori Anu Kuosmasen toimimaan monijäsenisen toimielimen puheenjohtajana. 

Päätös

Hyväksyi