Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Koulutusliikelaitoksen kehittämisrahaston käyttö

KAJDno-2022-1122

Valmistelija

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt, että koulutusliikelaitoksen 
kehittämisrahastoa käytetään vuonna 2024 erillisen käyttösuunnitelman 
mukaisesti. Tarkat kohdekohtaiset käyttösuunnitelmat tehdään ennen toteutusta. Nämä suunnitelmat käsitellään kahdessa osassa johtokunnassa; ensimmäinen osa 25.4.2024 ja jälkimmäinen osa 13.6.2024. Liitteenä johtokunnassa 28.9.2023 hyväksytty kehittämisrahaston käyttösuunnitelma vuodelle 2024.

Liite: kehittämisrahaston käyttösuunnitelma vuonna 2024

Käyttösuunnitelmien tarkennukset

Kainuun ammattiopisto, suunnitellut varaukset 250 000 €

1.    Opiskelijahyvinvoinnin vahvistaminen, suunniteltu varaus 150 000 €

•    Seppälän opiskelija-asuntolan kuntosalin laitekannan uusiminen 10 000 €.
•    Ennaltaehkäisevien toimintamallien kehittäminen ja mallien pilotointi asuntolatoiminnassa sekä asuntolatoiminnan vahvistaminen osana ammatillisen koulutuksen laadukasta järjestämistä.
     - Määräaikaisen ja osa-aikaisen asuntolaohjaajan palkkaaminen asuntolatoiminnan vahvistamiseen ajalle 1.8.2024 - 31.12.2024
     - Kustannukset: 8 750 € 
•    Määräaikaisen yhteisöohjaajan palkkaaminen kehittämis-, ohjaus- ja pilotointitehtäviin ajalle 1.8.2024 - 31.12.2024
     - Kustannukset: 22 500 € koostuen palkkakustannuksista, työvälineistä ja matkakustannuksista
•    Yhteisöllisen opiskeluhuoltohankkeen omarahoitusosuuden kattaminen 26 473 € ja hankkeen toiminnallinen tukeminen ennaltaehkäisevän toimintamallin kehittämisessä.

Kustannukset ovat yhteensä 67 723 €, karkea arvio 68 000 €.

2.    Maahanmuuttajat työhön ja koulutukseen – toiminta- ja yhteistyömallin kehittäminen, 100 000 euroa

Toteutetaan ammatinohjaajien pilotointi 1.8.2024 - 31.12.2024 kolmella koulutusalalla, joissa kaikissa on vieraskielisiä opiskelijoita. 

Matkailu- ja ravitsemisala
•    Tavoitteena on tukea vieraskielisten opiskelijoiden oppimista ohjaamalla opiskelijoita käytännön työssä opettajan työparina opetusravintolan keittiössä, teoriaopinnoissa ja työpaikoilla koulutussopimusjaksoilla. Tukea antamaan palkataan ammatinohjaaja.
•    Vieraskielisiä opiskelijoita on tällä hetkellä kaikissa ryhmissä ja sen lisäksi on vieraskielisten tutkintotavoitteinen ryhmä, joka on aloittanut helmikuussa 2024. 
•    Toteutusaika 1.9. - 31.12.2024
•    Kustannukset: 17 000 - 20 400 € riippuen TVA-tasosta.

Kone- ja tuotantotekniikka
•    Tavoitteena on tukea vieraskielisten opiskelijoiden oppimista ohjaamalla työllistymisen ja työelämän rajapinnan kehittämiseen. Tukea antamaan palkataan ohjaaja viiden kuukauden ajalle opettajan työpariksi. Tarkoituksena on saada työelämä avattua vieraskielisille opiskelijoille. Tutustuminen kainuulaisiin yrityksiin ja niiden toimintaympäristöihin sekä henkilöstöön. Hyödynnetään koulutussopimuksia siirtymisissä yritysten työtehtäviin. Edistetään henkilöstön ja vieraskielisten opiskelijoiden yhteistyötä. 
•    Toteutusaika 1.8. - 31.12.2024.
•    Kustannukset: 21 250 - 25 500 € riippuen TVA-tasosta.

Sosiaali-, terveys-, ja kasvatusala
•    Tavoitteena on tukea vieraskielisten opiskelijoiden oppimista oppilaitosympäristössä. Tukea antamaan palkataan ohjaaja viiden kuukauden ajelle. Ohjaaja toimii luokkatilanteissa opettajan työparina niissä ryhmissä, joissa on vieraskielisiä opiskelijoita. Tukitoimia voidaan lisäksi toteuttaa pajatoimintana, jossa vieraskieliset opiskelijat voivat saada tukea esimerkiksi tehtävien tekemiseen.
•    Toteutusaika 1.8. - 31.12.2024.
•    Kustannukset: 21 250 - 25 500 € riippuen TVA-tasosta.

Pilotissa kehitetystä toimintamallista saadaan kokemusta siitä, miten ammatinohjaajan antama tuki mahdollistaa opettajan keskittymisen paremmin pedagogiikan toteuttamiseen ja edistää yhteistyötä työelämän kanssa. Tavoitteena on kehittää vieraskielisen opiskelijan sijoittumista työelämään koulutuksen avulla. Pilotoinnin jälkeen kootaan palautteet aloilta ja työelämästä sekä tehdään raportti pilotin kokemuksista toimintatavan parantamiksesi ja viemiseksi arjen toiminnaksi.

Kokonaiskustannukset ovat yhteensä 59 500 € - 71 400 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy suunnitelmat.

Päätös

Hyväksyi