Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kotoutumiskoulutuksen lisääminen koulutusliikelaitoksen tehtävään

KAJDno-2024-796

Valmistelija

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Perustelut

Kainuu-Koillismaan työllisyysalueen järjestämissuunnitelmassa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu kuntien yhteinen työllistämislähtöinen kotoutumisohjelman laadinta ja kansainvälisen rekrytoinnin kehittäminen työllisyysalueella. Kotoutumiskoulutukset ovat merkittävä kokonaisuus, jolla voidaan vaikuttaa vieraskielisten henkilöiden työllistymiseen, kotoutumiseen ja asettautumiseen Kajaaniin. 

Kotoutumiskoulutus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle, ja kotoutumislain 27 § mukaan sen järjestämisestä vastaa kunta, joka saa järjestämiseen valtionosuutta. Kajaanin kaupunki on myös ammatillisen koulutuksen järjestäjä, ja koulutusliikelaitos kuuluu kaupunkikonserniin. 

Tehtävänsä mukaisesti koulutusliikelaitos kouluttaa toisen asteen opiskelijat ammattiin ja jatko-opintoihin. Ammatillisen koulutuksen tulosalue – Kainuun ammattiopisto KAO– vastaa ammatillisista perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksista, työelämälle tarjottavista koulutus- ja asiantuntijapalveluista, oppisopimuskoulutuksesta sekä tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA-koulutuksesta). Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä kasvua sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Se kehittää osaltaan työelämää ja vastaa työelämän osaamistarpeisiin, edistää yrittäjyyttä sekä antaa edellytyksiä kansainvälisyyteen ja jatkuvaan oppimiseen.

Kajaanin kaupungin työllisyys- ja kansainvälisyyspalvelut ovat valmistelleet yhdessä Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokseen kuuluvien Kainuun ammattiopiston ja tytäryhtiö Edukai Oy:n kanssa kotoutumiskoulutusten järjestämistä kaupungin omana toimintana. Valmistelun tavoitteena on ollut se, että 
•    Kainuun ammattiopisto toteuttaisi kotoutumiskoulutukset siten, että niiden nivoutuminen työllisyys- ja kansainvälisyyspalveluihin kanssa paranisi huomattavasti nykyisestään.
•    vieraskielisten työllisyys ja asettautuminen vahvistuisivat. 

Kotoutumiskoulutuksen toteuttaminen perustuu Opetushallituksen velvoittavaan opetussuunnitelmaan. 
Kotoutumiskoulutuksen toteuttamisessa hyödynnettäisiin KAO:n kokemusta koulutusten toteuttamisesta ja maahanmuuttajien kouluttamisesta sekä laadunhallintajärjestelmää, mikä perustuu ammatillisen koulutuksen kansalliseen laatustrategiaan. 

Kotoutumiskoulutuksen lisäämiseksi koulutusliikelaitoksen tehtävään on haettu ennakkokäsitys Kajaanin kaupungin konsernijaostolta. Jaosto hyväksyi 31.5.2024 kotoutumiskoulutuksen lisäämisen osaksi Kajaanin kaupungin Koulutusliikelaitoksen tehtäviä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Johtokunta lisää kotoutumiskoulutuksen koulutusliikelaitoksen tehtävään.

Päätös

Hyväksyi