Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kainuun ammattiopiston osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

KAJDno-2023-1495

Valmistelija

  • Anu Kuosmanen, Kainuun ammattiopiston rehtori, anu.kuosmanen@kao.fi

Perustelut

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017, 53 §) edellyttää, että jokainen koulutuksen järjestäjä laatii osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tutkinto- tai koulutuskohtaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ovat määritelleet toteuttamissuunnitelman tietosisällön. Tietosisältö on vähimmäisvaatimus, jota koulutuksen järjestäjän tulee noudattaa. Toteuttamissuunnitelma sisältää koulutuksen järjestäjän päättämät yleiset osaamisen arvioinnin menettelytavat. 

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmalla varmistetaan osaamisen arvioinnin laatu sekä osaamisen osoittamisen yhteiset periaatteet. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma on arjen työkalu, jota opettajat, ohjaajat ja osaamisen arvioijat käyttävät opiskelijan osaamisen arvioinnissa. Ammatillisilla tutkinnoilla ja tutkintokoulutukseen valmentavalla koulutuksella on tutkinnonperusteet, jotka kertovat millaista osaamista opiskelijalla tulee olla hänen osoittaessaan tutkinnon osan osaaminen. Tutkintojen perusteissa kuvataan myös, millaista arviointikriteeristöä käytetään. Arviointi on perustutkinnoissa numeraalinen (1-5), ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa sekä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa hyväksytty/hylätty. 

Kainuun ammattiopiston osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman sisältö rakentuu kolmesta eri kokonaisuudesta. Yhteisessä osassa ovat kaikille yhteiset henkilökohtaistamiseen, opetukseen sekä arviointiin liittyvät prosessikuvaukset ja niitä täydentävät ohjeet. Yhteinen osa ohjaa ammatillisen koulutuksen lain mukaisesti osaamisen osoittamisen suunnitteluun, arvioinnin toteutukseen ja arvioinnista päättämiseen sekä tiedottamisen vastuisiin. Sisältö on kuvattu julkaistavaksi valtakunnalliseen ePerusteet-palveluun.

Toisen kokonaisuuden muodostaa tutkintokohtaiset osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat, joissa määritellään linjaukset ja menettelytavat osaamisen arvioinnin toteuttamiseen, dokumentointiin ja tiedottamiseen. Kolmannen kokonaisuuden muodostaa perustutkintojen yhteisten ja yhteisten ammatillisten valinnaisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat. Näiden tarkemmat tiedot on kuvattu yhteisiin dokumentteihin, jotka kytkeytyvät kunkin tutkinnon suunnitelmiin. Tutkintokohtaiset täsmennykset kuvataan osana koulutuksen toteuttamissuunnitelmaa.

Uusi osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmakokonaisuus varmistaa, että keskeisiin prosesseihin tulevat päivitykset sisältyvät jokaiseen tutkintokohtaisen arviointisuunnitelmaan yhteisen osion kautta. Tutkintokohtaiset osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat hyväksyy ammatillisen koulutuksen tulosalueen johtaja, rehtori. Hyväksytyt osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat tuodaan koonteina tiedoksi johtokunnalle.

Johtokunnan käsittelyn jälkeen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman yhteinen osio julkaistaan valtakunnallisessa ePerusteet-palvelussa. Tutkintokohtaiset täsmennykset julkaistaan koulutuksen toteuttamissuunnitelmissa ePerusteet-palvelussa. Julkaisun jälkeen suunnitelmat ovat opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa, työpaikkaohjaajien ja muiden sidosryhmien saatavilla. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy Kainuun ammattiopiston osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman yhteisen osion sekä arvioinnin toteuttamissuunnitelman laatimisen periaatteet ja arvioinnin menettelytavat sekä tutkinto- ja koulutuskohtaisten suunnitelmien käsittelyn johtokunnassa. Tulosalueen johtajan, rehtorin hyväksymät osaamisen arvioinnin tutkinto- tai koulutuskohtaiset toteuttamissuunnitelmat tuodaan koonteina tiedoksi johtokunnalle.

Päätös

Hyväksyi