Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ympäristöteknisen lautakunnan lausuntopyyntö koulutusliikelaitokselle (ns. tilojen saattohoito-ohjelma) (lisäpykälä)

KAJDno-2018-91

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2018 talousarviokirjan sivulla 77 ympäristöteknisen lautakunnan yhtenä palvelulinjauksena on päätetty kaupungin omistamien rakennusten osalta seuraavasti:

• Vuosittain päivitettävän talonrakennushankkeiden viiden vuoden investointiohjelman perusteella laaditaan valtuustokaudeksi toimitilojen ns. saattohoito-ohjelma, jonka tavoitteena on karsia rakennuksiin kohdistuvat peruskorjausinvestoinnit vastaaman kaupungin kestävää investointikykyä listaamalla rakennukset, joihin ei suunnata peruskorjausinvestointeja, vaan joista tullaan sovitun siirtymäajan jälkeen luopumaan.

Linjaus on otettu talousarvioon siksi, että kaupungin joko suoraan omistamien tai Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen kautta omistamien rakennusten peruskorjausmäärärahojen tarve nykyisellä rakennuskannalla on noin 8 milj.euroa vuodessa. Kaupungin taloudellinen kyky varata investointimäärärahaa rakennusten peruskorjaukseen vuosittain on noin 5 milj. euroa. Toisaalta kaupungin kehittäminen edellyttää myös uusien rakennusten rakentamista palvelutarpeiden muuttuessa. Jostakin on siis luovuttava, jotta jotakin uuttakin voidaan rakentaa.

Ympäristöteknisellä toimialalla on laadittu liitteenä olevan taulukon mukainen ehdotus toimitiloja koskevaksi rakennemuutosohjelmaksi vuosille 2018–2021. Ehdotusta laadittaessa on perusteena ollut rakennusten kunto, niiden nykyinen käyttö sekä arvio tulevasta tarpeesta ja käytöstä.

Liitteenä olevaan taulukkoon on listattu ohjelmaan otetut rakennukset, joihin taulukon viimeisessä sarakkeessa kirjatut toimenpiteet kohdistuvat. Rakennusten ylläpito- ja pääomakustannukset näkyvät taulukossa vuokra 2018 -sarakkeessa.  Rakennusten kaupungin taseessa olevat kirjanpidon jäännösarvot ja purkukuluarviot näkyvät taulukossa kustannustiedot -sarakkeissa. Taulukon viimeinen sarake sisältää kunkin rakennuksen toimenpide-ehdotuksen. Tarkoitus on se, että vuosittain päivitetään tämä rakennemuutosohjelma vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja ohjelman toteutumista.  Rakennemuutosohjelmaehdotus edellyttää kaupungin käyttäjäyksiköiltä tässä vaiheessa seuraavia toimenpiteitä:

Ympäristötekninen toimiala:

Vuonna 2018 puretaan seuraavat rakennukset:
Pietari Brahe Lehtikankaan koulu (Käpykatu 21)  ja Soidinsuon leikkikentän huoltorakennus.

Pyritään myymään vuonna 2018:
Vanha vesilaitos, Lehtikankaan terveysasemarakennus ja entinen terveystalo (Ilmarintie 2).

Pyritään myymään vuonna 2019:
Otanmäen päiväkotirakennus ja Variskankaan entinen nuorisotila.

Vuonna 2018 käynnistetään seuraavia rakennuksia koskevat asemakaavojen muutokset, joiden tavoitteena on suojelumerkinnän poistaminen, jolloin kyseisen rakennuksen purkaminen on mahdollista:
Keskusurheilukentän katsomo ja Kainuun museon piharakennus.

Sivistystoimiala:

Vuoteen 2021 mennessä:
Vuolijoen nuorisotiloissa tapahtuva toiminta siirretään läheisyydessä oleviin muihin kaupungin tai muiden omistamiin tiloihin.
Jormuan koulurakennuksesta opetustoiminta siirretään lähellä oleviin muihin tiloihin.

Vuolijoen kirkonkylän koulurakennuksesta opetustoiminta siirretään Otanmäen koulun tiloihin.

Koulutusliikelaitos 2021 mennessä:
Timperintien 3:n rakennuksissa tapahtuva opetustoiminta siirretään Vimpelinlaaksoon olemassa oleviin opetusrakennuksiin.

Tässä vaiheessa on tarkoitus pyytää lausunnot sivistystoimialalta ja koulutusliikelaitokselta. Lopullinen esitys tästä asiasta on tarkoitus tehdä kaupunginhallitukselle sen jälkeen, kun lausunnot on saatu.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta pyytää rakennusten rakennemuutosohjelmaehdotuksesta lausunnot sivistystoimialalta ja koulutusliikelaitokselta. Lausunnot on annettava 22.2.2018 mennessä.

Päätös

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus:

Poistetaan toimivat koulut, Vuolijoen koulu ja Jormuan koulu, toimenpide-ehdotuksesta ja toimepidelistalta.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta antaa seuraavan lausunnon ympäristötekniselle lautakunnalle:

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta pitää perusteltuna erillisen kaupungin omistamien rakennusten rakennemuutosohjelman laatimista 2018-2021.

Koulutusliikelaitoksen kiinteistökantaa on pienennetty vuodesta 2013 lähtien yli 20 000 m2. Osa tilavähennyksistä on toteutettu Kuhmon, Sotkamon ja Suomussalmen ammatillisen koulutuksen toimipaikkojen lopettamisten kautta. Vimpelinlaakson kampusalueella Kainuun ammattiopiston toimintoja on tiivistetty ja OPPI 1 ja 2 rakennukset on purettu. Liiketalouden koulutus on siirretty Kajaanin lukion kanssa samaan kiinteistöön ja uudisrakennukset on rakennettu logistiikka-alan ja metallialan koulutuksille.

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö ns. reformilainsäädäntö siirtää ammatillista koulutusta entistä voimakkaammin työelämään. Samassa yhteydessä pyritään myös koulutusaikoja tiivistämään ja läpivirtausta parantamaan. Kainuun ja Koillismaan väestö- ja ikäluokkakehitys on koulutuksen järjestäjän osalta haasteellinen. Entistä enemmän keskustellaan ajasta ja paikasta riippumattomasta opetuksesta sekä digitalisaation hyödyntämisestä. Kiinteistöratkaisuja tulee aina arvioida useiden vuosikymmenten tähtäimellä.

Timperin alueella oleva KAOn kulttuurialan kiinteistökanta (6 500 m2) on peruskorjausvaiheessa. Kiinteistöt on rakennettu vuonna 1979. Koulutusliikelaitos ei ole osallistumassa kiinteistöjen peruskorjaukseen. Koulutusliikelaitos on käynnistänyt suunnittelun kulttuurialan koulutuksen kokoamisesta Vimpelinlaakson ja mahdollisesti myös Kajaanin lukion yhteyteen. Siirron ajankohdaksi on alustavasti ajateltu lukuvuotta 2021-22. Siirtoa ei voida suorittaa ilman peruskorjaus- ja muutosinvestointeja uuteen paikkaan, mutta suunnittelun lähtökohtana on se, että varsinaista uudisrakentamista ei suoriteta.

Kainuun ammattiopiston asuntoloissa asuu noin 380 opiskelijaa, joista 60 Kuusamossa. Opintie 3 alueella oleva ns. Käärmetalo on peruskorjausvaiheessa ja sen peruskorjausselvitys on käynnistetty. Nykymuotoiset asuntolamääräykset ja luokitukset nostavat peruskorjauksen kustannuksia merkittävästi. Jos peruskorjauksen kustannukset nousevat kohtuuttomiksi, niin myös uudisrakennusvaihtoehtoa tulee arvioida. Silloin ns. Käärmetalo tulisi purkaa.

Asuntolatoiminnan järjestämistä myös Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin kautta tulee selvittää ennen päätöstä mahdollisista investoinneista.

Seppälän päärakennus on valmistunut 1950 luvulla ja siinä on lähes 3 000 m2. Rakennusta ei ole peruskorjattu ja sen korjausasteen on oletettu nousevan korkeaksi. Kainuun ammattiopistolla ja sen luonnonvara-alalla ei ole sille enää käyttöä ja kiinteistöstä ollaan luopumassa. Seppälän alueelle tarvittaisiin korvaavaa tilaa noin 300 – 400 m2. Luonnonvara-alan koulutuksen muutokset saattavat synnyttää investointitarpeita alueelle pidemmällä aikavälillä, mutta ne eivät liity miltään osin päärakennuksessa oleviin hallinto- ja luokkatiloihin. Seppälän pihapiirissä oleva ns. johtajan asunto on tällä hetkellä asuinkäytössä ja sen peruskorjausta tulee harkita.

Päätös

Hyväksyi.