Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on mainittana kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä,​ jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään sähköisenä jäsenille tai muille,​ joilla on läsnäolo-​oikeus tai velvollisuus toimielimen kokouksessa,​ vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunta toteaa läsnäolijat sekä sen,​ että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätövaltainen. Johtokunta myöntää puhe-​ ja läsnäolo-​oikeuden taloussihteeri Anneli Pitkäselle,​ va rehtori Markku Nissiselle,​ rehtori Raimo Sivoselle,​ Kajaanin ammattikorekakoulu Oy:n toimitusjohtaja/rehtori Turo Kilpeläiselle ja Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aki Räisäselle.

Päätös

Hyväksyi ja myönsi puhe- ja läsnäolo-oikeuden taloussihteeri Anneli Pitkäselle, va rehtori Markku Nissiselle, rehtori Raimo Sivoselle ja Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aki Räisäselle.