Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

KAJDno-2021-1015

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.6.2021 § 120 antanut talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 laadintaohjeen. Päätöksessään kaupunginhallitus ohjeistaa toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston vuonna 2019 hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä määrätietoisesti ja etsimään uusia talouden tasapainottamiskohteita.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta valmistelee liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman ja esittää sen kaupunginhallitukselle. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle. Liikelaitoksen talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Niissä esitetään liikelaitokselle asetettavat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut, talousarvioperustelut ja budjettilaskelmat.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovana tavoitteena on tuottovaatimus 1.200.000 euroa, joka koostuu peruspääoman korosta ja tuloutuksesta. Ei sitovana tavoitteena on tilikauden ylijäämä ennen varauksia yli 700.000 euroa. Valtuuston hyväksyttyä sitovat tavoitteet, on liikelaitoksen johtokunnan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä sitovat tavoitteet täyttävä talousarvio, joka toimii myös käyttösuunnitelmana.

Kajaanin Vesi -liikelaitos pyrkii toteuttamaan perustehtäväänsä mahdollisimman tehokkaasti ja siten sopeuttamaan toimintaansa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen on lähinnä korjausvelan hallitsemiseksi toteutettavien investointien rahoittamiseksi kasvatettava liikevaihtoaan myynnin vähenemisestä huolimatta. Tätä tarvetta lisää merkittävästi tämän vuosikymmenen loppuun suunniteltu jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja/tai korvausinvestointi, mitkä merkitsevät vuosittaisia kokonaisvaikutukseltaan yli 3,5 %:n hinnankorotuksia, jotka painottunevat jätevesimaksuihin.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at) kajaani.fi.

Liite 1 Kajaanin vesi -liikelaitoksen Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 ja esittää sen edelleen sitovien tavoitteiden osalta kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Johtokunta esittää huolensa, että kaupunginhallitus käsittelee uuden jätevedenpuhdistamon rahoituksen, jotta se ei jää yksinomaan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen osalle.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §