Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 5.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020

KAJDno-2017-1373

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus on 15.8.2017 § 168 antanut ohjeet vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman laadintaan. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakaudeksi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa noudatetaan kaupunginhallituksen vuosittain antamaa talousarvion laadintaohjetta.

Liikelaitoksen johtokunta valmistelee liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tässä ohjeessa esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Keskeisimmät tekijät taloussuunnitelman 2019-2020 valmistelussa ovat talouden tasapainon saavuttaminen, velkamäärän kasvun hillitseminen sekä valmistautuminen SOTE- ja maakuntauudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin. Liikelaitoksen talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarvioprosessin yhteydessä arvioidaan keskeiset toimintaa uhkaavat riskit.

Kaupunginvaltuusto päättää liikelaitoksen strategisista, toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen sitovina tavoitteina vuodelle 2018 ovat peruspääoman korko (12 kk euribor + 0,2 %-yksikköä) ja tuottovaatimus yhteensä 1.200.000 euroa sekä tilikauden ylijäämä > 0 euroa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvioesitys täyttää nämä vaatimukset. Valtuuston hyväksyttyä sitovat tavoitteet, on liikelaitoksen johtokunnan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä liikelaitokselle sitovat tavoitteet täyttävä talousarvio.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen on lähinnä korjausvelan hallitsemiseksi toteutettavien saneerausinvestointien rahoittamiseksi lähivuosina kasvatettava liikevaihtoaan noin 2 % vuosittain, mikä merkitsee noin 2,5 %:n vuosittaisia maksujen korotuksia.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020 ja esittää sen edelleen sitovien tavoitteiden osalta Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §